ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే EPISODE 10 లక్ష్మి ఆంటీ

0

ఇది ఇలా ఉండగా ఒకసారి లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చాడు కార్లో ఆ టైంలో కార్ అంటే అబ్బోఓఓ ఊరంతా విచిత్రంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు పలాన వాళ్ళ ఇంటికి కార్లో చుట్టాలు వచ్చారు అని. లక్ష్మి ఆంటీ మా ఇంటికి వచ్చి అమ్మని తీసుకుని వెళ్ళింది వాళ్ళ అన్నయ్యని చూపించడానికి ఆల్రడీ అప్పటికే అమ్మని వదిన అంటుదని మీకు చెప్పానుగా అది అలా పక్కన ఉంచండి అవసరం వచినప్పుడూ వాడుకుందాం ఒకేనా. ఇంక విషయం లోకి వస్తే వెళ్ళిన అమ్మ ఒక గంట పైనే అక్కడే ఉంది ఆతరవత వచ్చి అబ్బోఓ లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ అన్నయ్యని ఒకటే పొగడటం అలా ఉన్నాడు ఇలా ఉన్నాడు అంత డబ్బులు ఉన్నయంట మద్రాస్ లో ఎదో వ్యాపారం అంట డబ్బులు లెక్కలేకుండా సంపాదించేశాడు అదీ ఇదీ అని తెగ చెప్పింది ఒకసారి నువ్వు కూడా వెళ్ళి చూసిరారా అంది ఎందుకు చూడడం చూడకుండానే నా కళ్ళతో చూసినట్టు నువ్వు చెప్పేశావుగా అన్నాను. అమ్మ నవ్వింది నేను చదువుకుని పడుకున్నా నాన్న ఆఫీసునుండీ వచ్చాకా నాకు చెప్పిన సోదంతా నాన్నకి చెప్పింది అమ్మో మళ్ళి మొదలెట్టింది రా బాబు అనుకుని చెపులు మూసేసుకుని పడుకున్నా ఎప్పుడూ నిద్ద్రపట్టిందో పట్టేసింది లేచేసరికి తెల్లారింది.రెండు రోజులు ఉండి అతను వెళ్ళిపోయాడు ఈ రెండు రోజుల్లో అమ్మ రోజుకు రెండు సార్లు కాడకి లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేది అతను వెళ్ళాకా మన పని ఈ మూడు రోజులనుండీ సాగటం లేదుగా అందుకని ఆత్రంగా వెళ్ళాను లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళింటికి వాళ్ళ గదిలో గోడకి ఒక పోటో చూసి ఇది ఎవరిది కొత్తగా ఉంది అన్నాను మా అన్నయ్య నిన్న వచ్చారు కదా అంది ఆంటీ అవునా అనుకుని అమ్మ చెప్పింది నిజమే బాగున్నాడు అనుకున్నాను అటు హీరో లాగా కాకుండా ఇటు విలన్ లగా కాకుండా మద్యలో ఉన్నాడు అనుకున్నాను మొత్తానికి బాగున్నాడు అని మనసులో అనుకుని లక్ష్మి ఆంటీతో కోరిక తీర్చుకుని వచ్చేశా. తరవాత కొన్ని రోజులకి లక్ష్మి ఆంటీ మా ఇంటికి వచ్చింది నేను చదువుకుంటున్నా వదిన వదినా అని అమ్మని పిలిచి మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటిలో ఎదో ఫంక్షన్ ఉందంట నిన్ను విజయని కూడా దగ్గరుండి నన్ను తీసుకుని రమ్మని మరీ మరీ చెప్పాడు అసలు తనే వచ్చి చెపుదామ అనుకునడంట కాని పనులు వల్ల కుదరలేదు ఏమి అనుకోవద్దు అని కూడా చెప్పమన్నాడు అంది అయ్యో దానిదేముంది ఆయన రావాలా ఏంటి అని అమ్మ అని కాని నేను ఎందుకులే వదినా మీరు వెళ్ళి రండి అంది అదేంటి వదినా అనయ్య మరీ మరీ చెపితే అలా అంటావ్ అంది ఆంటీ మీ అన్నయ్య చెప్పారు లే నాకు ఇంటిలో కుదరాలిగా మీ అన్నయ్య నన్ను ఒక్కదానినే ఎక్కడికి పంపరు అంది నేను ఉంటాను విజయ ఉంటుంది మళ్ళి ఒక్కదనివే అన్న మాటేంటి అంది ఏమో మీ అన్నయ్యని నువ్వే అడుగు అంది అనుకోకుండా నాన్న అదే టైంకి ఆఫీసునుండీ ఇంటికి వచ్చారు లక్ష్మి ఆంటీ విషయం చెప్పింది నాన్న సరే వెళ్లండి అన్నారు ఆ తరవాత రోజు అమ్మ ఇద్దరు ఆంటీలు వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు వెళ్ళినరోజు రాత్రికి అక్కడే ఉండిపోయి ఆ తరవత రోజు వచ్చారు ఆరోజు నాకు సెలవు అవడంతో ఇంటికాడే ఉన్నాను వచ్చిన కాడనుండీ అమ్మోఓ మళ్ళి మొదలెట్టింది సోది అక్కడ అలా ఇక్కడ ఇలా అబ్బోఓ చాల చాలా బాగా చేశారు మాకు గెస్ట్ రూం ఇచ్చారు అదులో కూడా ఏసీ ఉంది తెలుసా అంది చలి వచ్చేసింది దుప్పటి కప్పుకుని పడుకున్నాం అంది విజయ కి నాకు ఒక గది ఇచ్చారు మమ్మల్ని చాల బాగా దగ్గరుండి మాకు ఎదికావాలో వాళ్ళ అన్నయ్యే చూసుకున్నారు అంది. అయ్యబాబోఓ ఇప్పటిలో వదిలే లా లేదు అని నేను అడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయా వచ్చేసరికి నాన్న కి చెపుతుంది అమ్మ అయ్యబబోయ్య్ మళ్ళీ మొదలెట్తిందా అనుకుని ఆ గోల ఇంక ఆపవే బాబు పొదున్నుండీ ఇదే గోల అన్నాను అమ్మ నొచ్చుకుంటూ నసుక్కుంటూ ఆపేసింది హమ్మయ్య గోల వదిలింది అనుకున్నాను ఆ తరవాత ఏ విషయం మీదైనా ఏది గ
ుర్తు వచ్చినా ఆరోజు అంటూ అదే మొదలెట్టిచెప్పేసేది దీనిని వెళ్ళనివ్వకుండ ఉన్నా పోయేదేమో అనుకునేవాడిని.

Comments are closed.