మాలతి టీచర్ 66 సమాప్తం

telugu sex stories మాలతి టీచర్ 66 కాలచక్ర వేగంలో మూడు క్యాలెండర్ లు మారాయి……
కొద్ది సేపు హిందిలో సంభాషణలు జరుగుతున్న ఘట్టం………
ఎదురుగా వస్తున్న అతనికి ఓ పేపరు చూపిస్తూ,

మాలతి టీచర్ 65

telugu sex stories మాలతి టీచర్ 65 కొద్ది క్షణాల్లో మెసేజ్ టోన్ వినబడగా, లేచి ఫోన్ చుశాను…
” యూ చీట్,ఐ హేట్ యూ……గుడ్ నైట్ ఫర్ ఎవర్ ”

అవును……నిజంగానే అగ్నిపర్వతం

మాలతి టీచర్ 64

telugu sex stories తన కళ్ళ నిండా నా మీద ప్రేమతో నన్నే చూస్తోంది.దగ్గరకు వెళ్ళాను….మా అధరాలు పెనవేసుకున్నాయి……నాలుకలు కౌగలించుకుంటున్నాయి……
కొద్ది నిమిషాల తర్వాత, నన్ను కాంక్షగా చూస్తూ,
” ఐ లవ్ యూ,

మాలతి టీచర్ 63

telugu sex stories ” చెప్పవే…..నిజంగా వద్దా….?”(ఉచ్చ చిల్లులోంచి,లేతపాకంలా సాగుతూ, చిమ్ముతున్న ప్రీకం ను,చిల్లుతో బాటు,టిమటిమలాడుతున్న గురువిందను పొడుస్తూ, రుద్దుతూ,)
” పో …..నీ యిష్టం…..”(నా వైపు చూదకుండానే అంది)
” ఇప్పుడే….ఎవరో…వద్దన్నట్టు వినిపించింది……?

మాలతి టీచర్ 62

telugu sex stories ” నిజంగానే….నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే,అన్ని వదులుకున్న సన్యాసికే లెగిసిపోతుంది…అలాంటిది పచ్చి బ్రహ్మచారుడిని,అందులోనూ ఉప్పూ కారం తింటున్నోడిని……”( నడుము మీద మెల్లిగా గిచ్చాను)
” అయితే ఏటంటా…..?”
” ఏంటా……?తలవంచి నువ్వే