కామదేవత 16

telugu sex stories కామదేవత 16 మేమంతా కాఫీలు తాగి అవీ ఇవీ కబుర్లు చెప్పుకుని స్ననాలు ముగించుకునేప్పటికి సుమారుగా 11:00 గంటలయ్యింది. ఆ మధ్యలో సందు దొరికినప్పుడు సుశీల ఆంటీని పట్టుకుని ఎన్నిసార్లు కార్పించేడేమిటి రమణ అంకుల్ అని అడిగేప్పటికి ..

చీ .. అల్లరి పిల్లదానా! ఒక్క నాలుగురోజులాగు నీ పని చెపుతాను, ఇంట్లో వాళ్ళంతా చూస్తూవుండగానే నీమీదకి నా ఇద్దరు కొడుకులతోసహా ఐదు మంది మగాళ్ళని వుసిగొల్పేసి అప్పుడు అడుగుతాను ఇదే ప్రశ్నని.. అప్పుడు చూస్తాను నువ్వేమి సమాధానం చెపుతావో అని అంటుంటే.. 

నన్ను గనక నువ్వు నాలుగురోజులాగమని అంటున్నవు గానీ అక్కడ నీ కూతుళ్ళు మాత్రం నాలుగు రోజుల పాటు ఆగేట్లుగా నాకైతే అనిపించడంలేదు అని చిన్నగా సుశీల ఆంటీకి వుప్పందించింది.

అదేమిటే అలా అంటున్నవు? అన్నాది సుశీల ఆంటీ ఆశ్చర్యంగా..


ఆ.. ఏముంది .. నువ్వూ మా అమ్మా ఇంట్లో వున్న మగాళ్ళచేత వీలు దొరికినప్పుడల్లా కసిదీరా కుమ్మించుకుంటున్నారని మన జనాలకి చెప్పేశాను. అని విషయాని విప్పేను.

ఓసినీ దుంపతెగా.. అదెప్పుడు చెప్పేశావే? అంది ఒకింత ఆశ్చర్యపోతూ

ప్రొదున్న నువ్వు మమ్మల్ని కాఫీలకి పిలిచే సమయంలో మీఇంట్లో మామధ్య ఇదే విషయంలో చెర్చ జరుగుతున్నది అంటూ ప్రొదున్న నించీ ఏమి జరిగిందో టూకీగా విషయాన్ని వివరించింది.

ఆసరికే భోజనాల టైమౌతుండడంతో ఇంటిల్లపాదీ ఆ పనిలో పడ్డారు. మరో గంటకల్లా భోజనాలైపోయి ఇంట్లో ఆడపిల్లలంతా సుశీల ఆంటీ ఇంట్లో చేరేరు.

ఆసరికే మా నాన్నా, సుందరం అంకుల్, రమణ అంకుల్ బూతు పుస్తకాలనీ మిగతా సరంజామానీ సుశీల ఆంటీ ఇంట్లో చేరవేసి విషయాన్ని రమణి చెవిన వేసేరు.

భోజనాలు కాగానే రమణి ఆడపిల్లలనందరినీ తొందరచేస్తూ సుశీల ఆంటీ ఇంటికి తీసుకుపోయింది. దానితో వాళ్ళంతా ఏమిటే ఇంత తొందరపడిపోతున్నావు? అని అడిగేప్పటికి పిచ్చి మొద్దుల్లారా.. ప్రొదున్న చెప్పేనుగదా? పుస్తకాలు తెస్తానని, అప్పుడే మర్చిపోయేరా ? అని అడిగింది.

అబ్బే.. అదేంకాదు! ప్రొదున్న నించీ నువ్వు మాతోనే వున్నవుగదా? ఇంతలో ఎప్పుడు ఈ పుస్తకాలని ఇక్కడికి చేరవేశావు? నువ్వు ఇంకా పుస్తకాలు తేలేదనుకునే అక్కడ మన పెద్దవాళ్ళు ఏమి చేసుకుంటారో చూద్దామని మేము ఆక్కడ తాత్సర్యం చేస్తున్నది, అని చెప్పింది సీత.

మేమంతా ఇలా మాట్లాడుకుంటుండగానే మా అందరిలోకి చిన్నదైన దీప, ఇంకెంతసేపే ఈ కబుర్లు? ప్రొదున్న నించీ ఇవే మాటలతో మమ్మల్ని వూరించేస్తున్నవుగానీ ఇప్పటివరకూ ఒక్క పుస్తకం కూడా చూపించలేదు, నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు ఆ పుస్తకాలు చూపిస్తావా, ఎప్పుడెప్పుడు అవి చదువుదామా అని మేమంతా ఎంత ఆత్రంగా చూస్తున్నమో తెలుసా? అనేప్పటికి గదిలో వున్న మిగతావాళ్ళు గూడా దీపతో శ్రుతికలుపుతూ అవునే ఆ పుస్తకాలు చూపించవే అనడంతో రమణి సరేగానీ ముందు ఇంటి తలుపులన్నీ వేసివున్నయో లేవో చూడండి అని చెపుతూ సుశీల ఆంటీ పడక గదిలోకి వెళ్ళింది ఆబూతు పుస్తకాలు తేవడానికి.

ఇంతలో రాధిక, పద్మజ, సీతలు గది తలుపులూ కిటికీలు బిగించడానికి పరుగులెత్తేరు. రమణి వెనకాలే దీప సుశీల ఆంటీ పడక గదిలోకి నడిచింది. రమణి ఆగదిలో సుశీల ఆంటీ వాళ్ళ పరుపుకింద దాచిన పుస్తకాలలోనించీ ఓ నాలుగు బూతు కథల పుస్తకాలు ఓ పెద్ద బొమ్మల పుస్తకాన్నీ బయటకి లాగింది.

అప్పటికే రాధిక, పద్మజ, సీతలు మేముండే గదిలోకి చేరేరు. రమణి వెళ్ళి సుశీల ఆంటీ వాళ్ళ మంచం మీద కూర్చునేప్పటికి వాళ్ళంతా ఆత్రంగా రమణిని చుట్టుముట్టేరు. ముఖ్యంగా రమణి చేతుల్లో వున్న బొమ్మల పుస్తకం వాళ్ళని బాగా ఆకర్షించింది.

అదేమిటే ఇలాంటి బొమ్మల పుస్తకాలు కూడా దొరుకుతాయటే? అనేప్పటికి అప్పటివరకూ రమణి గూడా ఎప్పుడూ అటువంటి బొమ్మల పుస్తకాలని చూడకపోయినాగానీ, వాళ్ళముందు అన్నీ తెలిసిన దానిలా ఫోజు పెడుతూ ఆ.. ఎందుకుండవూ చాలేనే దొరుకుతాయి బజారులో అంటూ ఆ పుస్తకాన్ని తెరిచింది.

అది ఒక ఫారిన్ పుస్తకం. దానిలో అంతా తెల్లావాళ్ళ ఫోటోలు చాలా అందంగా వున్నయి. full పేజీ నిండుగా ఓ ఆడది నగ్నంగా కుర్చీలో రెండు తొడలూ విడదీసి కూర్చుని వుంటే ఆమె వెనకాల ఓ మగాడు నగ్నంగా ఓ తొమ్మిదంగుళాల మొడ్డని నిగడబెట్టి ఆఆడదాని పెదాలలోనించీ అధరాల మధువులు గ్రోలుతూ ఓ చేత్తో ఆమె బలమైన సన్ను పిసుకుతూ మరోచేతితో ఆమె పొట్ట నిమురుతున్నట్లుగా వున్నది.

ఆమె రెండుతొడలూ విడదీసి వుండడంతో వుత్పుల్లమైన ఆమె యోని అప్పుడే విచ్చుకున్న సంపెంగ మొగ్గలా తడి తడిగా మెరిసిపోతూ ఆడదానిలో వుండే అందాలని చూసేవాళ్ళ కళ్ళకి విందులుచేస్తూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని ఆ మగవాడి చెర్యలకి పరవశించిపోతున్నాది.

ఆ బొమ్మని అలానే చూస్తూ గదిలో ఆడపిల్లలంతా  మాటరానట్లుగా బిగదీసుకుపోయేరు. ఆ గదిలో రెండు నిమిషాలపాటు బరువైన వుశ్వాశనిశ్వాశలు తప్ప మరేమీ వినిపించలేదు. ఓ రెండు నిమిషాల తరువాత ఆ గదిలో నిశ్శబ్దాన్ని భంగపరుస్తూ మొట్ట మొదటిసారిగా అక్క రాధిక అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే,..

అఔనే రమణీ నువ్వు నాన్నది చూశావుగదా? ఈ బొమ్మలో లాగా అంతపొడవు వుంటుందటే? అని.. 

అప్పటికి ఆ బొమ్మని చూడడం వల్ల కలిగిన తమకాల మత్తులోనించీ బయటపడిన రమణి తేరుకుంటూ .. 

దానికి రమణి అదేమిటీ ప్రొదున్నే కదా నువ్వు నాన్నదీ, సుందరం అంకుల్ ది  చూసేవు? మళ్ళీ నన్నడుగుతావేంటి? అన్నాది ..  అలా అంటూనే .. మ్మ్మ్..  నాన్నది అంతపొడవు వుండదుగానీ రమణ అంకుల్ ది అంతపొడవూ వుంటుంది అన్నాది .

ఇంతలో పద్మజ చొరవగా నా చేతిలోని పుస్తకంలో పేజీ తిరగేసింది.

ఆ పేజీకి ఎడమ పక్క ముందు ఫోటోలోని జంటే వున్నరుగానీ ఈసారి అతను ఆమె ముందుకు వొచ్చి ఆమె బలమైన, బరువైన సళ్ళని రెండుచేతులా బలంగా పిసుకుతుంటే ఆమె పరవశంగా అందులో సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నట్లుగా కళ్ళు మత్తుగా మూసుకుని వుంది.

మరోపక్క పేజీలో అతను ఆమె పూరెమ్మలని రెండుచేతులా విడదీసి ఆమె మానంలోనించీ ఆబగా రసాలు జుర్రుకుంటుంటే.. ఆమె పరవశంగా రెండుచేతులూ అతని తలమీదవేసి బలంగా అతని ముఖాన్ని తనలోతుల్లోకి అదిమేసుకుంటున్నట్లుగా వుంది.

ఆ రెండు ఫోటోలు చూస్తూ అఔనే అలా అక్కడ నాకుతారు కూడానే? అని పద్మజ, రాధికలు అడుగుతుంటే రమణి అఔనని సమాధానం చెపుతూ మరో పేజీ తిరగేసింది.

ఈమారు అతను ఆ ఫోటోలోని అమ్మయిని చేతుల్లో ఎత్తుకుని గదిలోని మంచం మీదకి తీసుకుపోతున్నాడు. పక్క ఫొటోలో ఆ పిల్ల మంచమీద పడుకుని తొడలు రెండూ బారజాపితే అతను నిగిడిన తన మగతనపు బుడిపెని విచ్చుకున్న ఆమె పూరెమ్మల్లోకి గూటిస్తున్నాడు.

ఈమారు గదిలోని పిల్లల్లంతా భారంగా వూపిరి తీస్తూ అమ్మో.. అంత పొడవాటిదాన్ని అందులోకి తోసేస్తున్నాడే? అది పూర్తిగా అందులోకి దిగబడిపోతుందా? ఆ పిల్లకి ఏమీ గాదూ? అని ఆశ్చర్యంగా సీత అడుగుతునే  .. మన అమ్మల్లో గూడా అంకుల్స్ ఇలానే పెడతారే? మరి అలా పెట్టేస్తే మన అమ్మలకి నొప్పి పుట్టదే? అని అడుగుతుంటే ..

రమణి నవ్వుతూ.. అదికాదే.. మగవాళ్ళు అలా తమ బారైన వాటిని లోపల పెట్టి వూపుతుంటే మన అమ్మలకి గొప్ప సుఖంగా వుంటుందనుకుంటా.. వాళ్ళు అలా లోపలకి తోసి మన వాళ్ళ నడుములు పడిపోయేట్ట్లు తోస్తుంటే.. మన అమ్మలు ఆహ్.. ఓహ్హ్.. అంటూ ఇంకా జోరుగా .. ఇంకా జోరుగా .. తంటూ తెగ ఇదిగా చేయించుకుంటుంటారు..

నిజంగా అలా పెట్టినప్పుడు నొప్పే పుట్టేట్లైతే వాళ్ళెందుకు అలా అడిగి అడిగి మరీ చేయించుకుంటారు చెప్పండి? అంటుంటే..

పద్మజ అందుకుంటూ .. అఔనే.. నా friend చెప్పుతుంటుంది!! వాళ్ళ బావ అదీ ఇలానే చేసుకుంటుంటారుట. ఒక్కసారి వాళ్ళ బావ దానిమీదకెక్కి దాన్ని అందులో పెట్టేప్పటికి దానికి వొళ్ళంతా మత్తెక్కిపోయి తిక్క తిక్కగా ఐపోతుందిట.

ఇంక వాళ్ళ బావ జోరు జోరుగా దానితో లోపలకి పొడుస్తుంటే దీనికి స్వర్గంలో వున్నట్లు వుంటుందిట. వొళ్ళంతా మత్తు ఆవరించేసి సుఖం నర నరాల్లో పాకిపోయి జీవితంలో సుఖం ఆనందం మజా అన్నీ అందులోనే వున్నట్లుగా అనిపిస్తుందిట. అప్పుడైతే అసలు దానికి వాళ్ళ బావని అస్సలు వొదలాలనే అనిపించదుట. ఆఖరికి వాళ్ళ బావ తన లోతుల్లో వెచ్చగా ఏదో తడిని నింపేస్తాడుట.. ఆటైములో దీనికి వొళ్ళంతా ఏదో ఐపోయి వొంటిమీద తెలివి లేనంతగా మైకం కమ్మేస్తుందిట.

అదంతా ఐపోయేక వాళ్ళ బావ లేచి వెళ్ళిపోతుంటే దీనికి అస్సలు మనసొప్పదుట. ఒక్కోసారి ఐతే అది వాళ్ళ బావని బలంగా వాటేసుకుని కదలనివ్వకుండా ఓ గంటసేపు అతని చేతుల్లోని పడుకుని నిద్రపోతుంటుందిట.. అది అలా చెపుతుంటే.. నాకైతే వెంటనే వాళ్ళ బావదగ్గరకి వెళ్ళి అందులో వుండే సుఖమేమిటో తెలుసుకోవాలని ఒకటే వుబలాటంగా అనిపిస్తుందనుకో.. అంటూ సుదీర్ఘంగా ఏదో మత్తులో వున్న దానిలా మాట్లాడుతుంటే రమణి కల్పించుకుని..

అఔనే నువ్వు చెప్పింది నిజమే.. ఆ సుఖం అనుభవించాలేగానీ మాటల్లో చెప్పలేమే అనేప్పటికి రాదిక ఇంక మాటలు చాలే .. ప్వరగా పేజీ తిరగెయ్యి అని అంటుంటే పక్క బొమ్మలో ఏముందో చూడాలని రాధిక పడిపోతున్న ఆరాటానికి మనసులోనే నవ్వుకుంటూ రమణి నిమ్మదిగా పేజీ తిరగేసింది.

అక్కడ పేజీలో అతను తన మగతనాన్ని మట్టం వరకూ ఆమె లోతుల్లో దిగేశేడు. ఆమె కళ్ళు మత్తుగా మూసుకుని అతన్ని బలంగా వాటేసుకుని వున్నది. అతను ఆమె సళ్ళని కసిగా కుడుస్తున్నాడు.

మరోపక్క పేజీలో ఈమారు ఆమె మంచాన్ని పట్టుకుని ముందుకు వొంగి వుంది. తెల్లని ఆమె తొడల మధ్యలో సగానికి కోసిన పనసతొనల్లా వుత్పుల్లమై ఆమె ఆడతనం కనిపిస్తున్నది. ఆమె ఆడతనపు పాయలనించీ తెల్లగా చిక్కని అతని వీర్యం కారుతున్నట్లుగా తడి తడిగా మెరుస్తున్నది. అతను తన మగతన్నాన్ని ఓ చేత్తో పట్టుకుని ఆమె వెనకాల నిలబడి వున్నాడు.

నేను మరో పేజీ తిరగేసేను. ఈమారు అతను తన మగతనాన్ని వెనకనించీ ఆమె ఆడతనంలోకి గూటిస్తున్న్నాడు. అతని మగతపు శీర్షం ఆమెలోకి గుచ్చి వున్నట్లున్నది. మరోపక్క పేజీలో అతని మగతనం పూర్తిగా ఆమె లోతుల్లో దిగేసివుంది అతను ముందుకు వొంగి బరువుగా వేళ్ళడుతున్న సళ్ళని రెండుచేతులా వొడిసిపట్టుకుని కళ్ళు మూసుకుని కసిగా ఆమె ఆడతన్నాన్ని దంచుతున్నట్లుగా వుంది.

ఆ బొమ్మ చూస్తూ ఆమ్మో ఇలా గూడా చేస్తారా అని ఆడపిల్లలు అంటుంటే.. మగవళ్ళు ఆడవాళ్ళని ఇలాగే కాదు రక రకాలు గా చేస్తారు. మీకు ఒక్కసారి ఆ అనుభవమైతే అందులో మజా ఏమిటో మీకే తెలుస్తుంది అన్నది రమణి.

అప్పటికి ఆ పుస్తకంలో పేజీలు ఐపోవడంతో రమణి ఆపుస్తకాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ బొమ్మల్లో ఏముంటుంది? ఈ కథలు చదవి చూడండి అప్పుడు తెలుస్తుంది సెక్స్ లో మజా ఏమిటో అంటూ తలా ఒక్కళ్ళకి తలా పుస్తకం ఇచ్చి రమణిగూడా ఓ పుస్తకం చేతుల్లోకి తీసుకుని అలా మంచమీదకి వాలిపోయి ఆ పుస్తకంలో కధని చదవదానికి తెయారయ్యింది.

పద్మజ ఆ గదిలోనే పడక్కుర్చీలో వాలిపోయి బూతుపుస్తకాన్ని తెరిచింది. రాధిక, దీప, సీతలు పుస్తకాలు పట్టుకుని ముందుగదిలోకి వెళ్ళిపోయేరు.

రమణి కళ్ళు తన చేతిలోవున్న పుస్తకంలోని అక్షరాల వెంట పరుగులు పెట్టడం మొదలెట్టేయి. ఓ ఐదు నిమిషాలలోరమణి ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి పుస్తకంలో ములిగిపోయింది యేను.

అలా ఓ పది పదిహేను నిమిషాలపాటు రమణి అన్నిమర్చిపోయి తనచేతిలో పుస్తకంలో మునిగిపోయేక ఒక్కసరిగా స్స్స్.. అని వినిపించడంతో ఈలోకంలోకి వొచ్చి తనచేతిలోని పుస్తకాన్ని పైకెత్తి పద్మజ కేసి చూసింది.

అక్కడ పద్మజ లంగా మీదనించీ తొడల మధ్యలో చెయ్యవేసి నలిపేసుకుంటూ తెగ ఆరాటపడిపోతున్నది. రంగానికి పద్మజని చూస్తే చాలా జాలేసింది. ఆపళంగా వెళ్ళి ఏరమణ అంకుల్ నో లేక మా నాన్ననో పిలుచుకురావాలనిపించింది.

కానీ మొట్ట మొదటిగా తన కన్నె తనాన్ని వాళ్ళ నాన్న సుందరం అంకుల్ మాత్రమే దోచుకోవాలనే నియమం వుండబట్టి, ఇనుము ఎంత వేడెక్కితే అంత మంచిదని అనుకుంటూ మిగతా వాళ్ళ పరిస్తితి ఏమిటో చూద్దామని చ్నిన్నగా చప్పుడు చేయ్యకుండా అడుగులో అడుగేసుకుంటూ ముందుగదిలోకి తొంగిచూసింది రమణి.

అక్కడ హాల్లో సోఫాలో రాధిక తన సళ్ళని బలంగా సోఫాకి వేసి అదిమేసుకుంటూ తొడలమధ్యలో దిండు వేసుకుని తన దిమ్మని బలంగా ఆదిండుకేసి అదిమేసుకుంటుంటే.. అమ్మో మా అక్కయ్యలో గూడా ఇంత కోరిక వుందా అనుకోలేకుండా వుండలేకపోయింది రమణి.

మరోపక్క దీప తన పరికిణీ ని తొడలపైకి లాగేసుకుని పేంటీ లో చెయ్యపెట్టేసుకుని నలిపేసుకుంటుంటే, సీత మాత్రం తన జాకెట్ గుండీలు విప్పేసుకుని తన సళ్ళని తడిమేసుకోసాగింది.

అమ్మో .. ఎంత తొందరగా ఐతే అంత తొందరగా వీళ్ళని నాన్నల పక్కల్లో పడుకో పెట్టకపోతే అమాంతం వెళ్ళి ఎవరు దొరికితే వళ్ళ పక్కల్లో చేరిపోయేట్లు వున్నరని అనుకుంటూ వెళ్ళి తను చదువుతున్న పుస్తకాన్ని చేతులోకి తీసుకుని పక్కమీద వాలిపోయింది.

రమణి చదువుతున్న పుస్తకంలో ఓ 18 ఏళ్ళ కుర్రాడు తన పై చదువులకోసం పట్నం వొచ్చి వేరే గది దొరికేవరకూ వుండటానికని బంధువుల ఇంట్లో దిగుతాడు. ఆ ఇంట్లో దిగేప్పటికే కళ్ళు చెదిరే అందాలతో మిసమిసలాడిపోతున్న ఆఇంటిగలాయన కూతురు కనిపించేప్పటికి ఆపిల్లని ఎలాఅన్నా దెంగాలని ప్రయత్నిస్తూ ఆపిల్లకి రక రకాలుగా సైటు కొడుతుండగా..

అనుకోకుండా  ఆపిల్ల తల్లి కాలెత్తి రమ్మని కౌవిస్తుంది. ఇంట్లో బంధువుల కుర్రాడు తల్లి చేసుకుంటుండగా వాళ్ళ కూతురు చూడడంతో ఆతల్లి కాపురం కూలిపోకుండా వుండడానికి ఆతల్లి సాయంతోనే ఆ బంధువుల పిల్లాడు ఆమె కూతురికి మత్తుమందిచ్చి పాడు చెయ్యడమే గాకుండా ఆకూతురిని అనుభవిస్తూ రకరకాలుగా ఫొటోలు తీయించి ఆ పిల్లని పూర్తిగా లొంగదీసుకుంటాడు.

ఇదంతా రచయిత గొప్ప కసిగా వర్ణిస్తూ రాయడంతో రమణిలో కోరికలు ఆపుకోలేంతంతా ఫెల్లుభకడంతో రమణి తాను కట్టుకున్న లంగాని తొడలవరకూ లాగేసుకుని జాకెట్ పూర్తిగా గుండెలమీదకి లాగేసుకుని ఓ చేత్తో సళ్ళు నలుపుకుంటూ మరో చేతి రెండువేళ్ళని తన మానంలోకి దోపుకుని కసి కసిగా తన ఆడతనాన్ని పగలదీసుకుంటూ ఆహ్.. ఓహ్.. మ్మ్.. స్స్స్.. అంటూ గది మారుమోగిపోయేలా తనకి భావప్రాప్తి వొచ్చి కారిపోయేవరకూ ఆగకుండా చేసుకుని కళ్ళు విప్పేప్పటికి తన కాళ్ళ దగ్గర రాధిక, పద్మజ, దీప, సీతలు నిలబడి అదోరకమైన తమకాల మత్తులో విచ్చుకున్న రమణి తడి పూకుని అందులోనించీ ఆగకుండా వరదలా పొంగుతున్న కామ రసాలనీ.. చూస్తూ .. రమణి యోనిలోనించీ కారిన కామరసాల ఘాటైన వాసనలని తెనివితీరా ఆఘృఓణిస్తూ .. ఏదో మైకంలో వున్న వాళ్ళలా రమణినే చూస్తూ కనిపించేరు.

వాళ్ళంతా అలా చూస్తుంటే రమణి మనసులో ఓచిలిపి ఆలోచన కలిగింది. వెంటనే రమణి మారు మాటాడకుండా.. ఎటువంటి తత్తరపాటు లేకుండా .. అస్సలు అక్కడ ఏమీ జరగనట్లే నిమ్మదిగా తన కామరసాలతో తడిసిన తన చేతిని తీసి నోట్లో పెట్టుకుంది. ఆ తరువాత నిమ్మది నిమ్మదిగా తన యోనిలోనించీ కారిన మదన రసాలని కొంచెం కొంచెంగా వేళ్ళతో తీసి నాకుతూ మొత్తంగా తన కామరసాలన్నింటినీ నాకేసింది.

రమణి చేస్తున్న కామ విన్యాసాలని చూస్తూ చిత్తరువుల్లా నిలబడిపోయిన సీత, రాధిక, పద్మజ, దీపలని చూస్తూ రమణి నిమ్మదిగా లేచి వొంటిమీది బట్టలన్నింటిన్ని ఒక్కటొక్కటిగా వొలిచేసి నగ్నంగా తెయారైపోయి ముందుగా వెళ్ళి పద్మజని వాటేసుకుంది.

సుడిగాలిలో చుగురుటాకులా కోరికలతో వొళ్ళు వశం తప్పుతున్నట్లు పద్మజ తమకంగా రమణిని వాటేసుకుంది. బలమైన రమణి సళ్ళు తన యద ఎత్తులని బలంగా వొత్తుకుంటుంటుంటే ఆమె స్పర్శకోసమే అల్లడిపోతున్నట్లుగా పద్మజ రమణిని మరింతగా అల్లుకుపోయినిది.

రమణి పద్మజని ఓ రెండు నిమిషాలసేపు తన కౌగిట్లో నలిపేసేప్పటికి పద్మజ ఇంక ఆ తమకాల మత్తులో సోలిపోయినట్లుగా అలాగే రమణి చేతుల్లో వాలిపోయింది. రమణి పద్మజని మంచం మీద వాల్చేసి తన అక్క రాధికని కౌగిట్లోకి తీసుకున్నది.

మరో రెండు నిమిషాలకి రాధిక కూడా పద్మజ లాగానే సోలిపోయి మంచం మీద వాలిపోవడంతో ఈ మారు సీత తనంతట తానుగానే వెళ్ళి రమణిని చుట్టుకుపోయింది. రమణి సీతని మంచం మీద వాల్చేసి వెనక్కి తిరిగేప్పటికి దీప తన వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసి నగ్నంగా రమణికి ఎదురొచ్చింది.

అందరిలోకి చిన్నదైన దీప అంత fast గా వుండడం చూసిన రమణి ఆశ్చర్యపోయింది. రమణి ఆఆలోచనలోనించీ తేరుకోనేలేదు దీప రమణిని బలంగా అల్లుకుపోయి రమణి పెదాలని తన పెదాలని కలిపింది. మరునిమిషంలో ఇద్దరూ నగ్నంగా నేలమేద వాలిపోయేరు.

రమణి సళ్ళు పెద్ద సైజు నిమ్మ పళ్ళలా వున్న దీపిక సళ్ళని బలంగా వొత్తుకుంటున్నాయి. దీపిక రమణి కాళ్ళకి తన కాళ్ళు పెనవేసింది. ఇద్దరి శరీరాలలో అణువణువు ఒకళ్ళ నొకళ్ళని తాకుతున్నయి.

దీపిక తన నడుముని ముందుకు వొత్తేప్పటికి రమణి పూరెమ్మలకి దీపిక లేత పూరెమ్మలు వొత్తుకున్నాయి. రమణి రెమ్మల్లో వూరిన తడి దీపిక పూరెమ్మలకి అంటుకునేప్పటికి దీపిక ఇంక ఆపుకోలేనట్లుగా రెండుచేతులమీద పైకి లేచి తన రెండు చేతులా రమణి సళ్ళని కసి కసిగా పిసికేస్తూ తన పూదిమ్మని రమణి పూదిమ్మకి బల్మగా వొత్తిపెట్టి రాస్తూ రతిచెయ్యడం మొదలెట్టింది.

రమణిలో కూడా కామం ఫెల్లుభికి ప్రపంచాన్ని పరిశరాలని మర్చిపోయి దీపికతో హుషారుగా రతి సలపడం మొదలెట్టింది. వాళ్ళకి తెలియకుండానే మత్తైన మూలుగులు, బరువైన వుశ్వాశ నిశ్వాశలతో ఆ గది హోరెత్తిపోయింది.

ఈ సందడికి మంచం మీద సొమ్మసిల్లిపోయిన రాధిక, సీత, పద్మజలు లేచి కూర్చుని కళ్ళముందు రమణి దీపికలు నెరుపుతున్న రతి క్రీడని కోరికలు నిండిన కళ్ళతో చూడసాగేరు.

దీప రమణి సళ్ళని పిసుకుతుంటే, రమణి దీప సళ్ళని నలపసాగింది. ఇద్దరూ మత్తు మత్తుగా మూలగసాగేరు. రమణి దీపని కిందచేసి తాను మీదకి వొచ్చి దీప పెదాలకి తన పెదాలు ముడివేసి దీప నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ తన నోటిలోని ఎంగిలిని తన చెల్లెలికి అందిస్తూ ఓ ఐదు పది నిమిషాలసేపు శరీరాల తమకాలు తీరేలా సళ్ళు సళ్ళు, వొళ్ళు, వొళ్ళూ నలుపుకుంటూ గడిపేక ..

ఒక్కసారిగా తాను 69 భంగింలోకి తిరిగిపోయి తన తొడలు విడదీసి విప్పారిన తన ఆడతనాన్ని చెల్లెలి నోటికి అందించి తన చెల్లెలి తొడలు రెండూ విడదీసి తన ముహాన్ని విచ్చుకున్న చెల్లెలి తొడల్లోకి అదిమేసింది.

దీపిక తమకంగా తన రెండు తొడలని రమణి ముఖం చుట్టూ మెలేసి విప్పారిన తన ఆడతనాన్ని అక్కయ్య నోటికి అందించింది. రమణి రెండుచేతులా దీపిక పూరెమ్మలు విడదీసి నాలుకని నిటారుగా నిలబెట్టి చెల్లెలి మానంలో పొడుస్తుంటే ఆహ్.. ఆహ్.. అంటూ దీప మత్తు మత్తుగా మూలుగుతూ తన మెత్త ఎగరేసి ఎగరేసి రమణి నోటికి అందిస్తుంటే..

రమణి తన పూదిమ్మతో దీపిక ముఖాన్ని, నోటిని కప్పేసింది. దీపిక తన అక్కయ్య చేస్తున్నది చూసి నేర్చుకుంటూ తనుగూడా రమణి పూరెమ్మలు పగలదీసి తన ముఖాన్ని అక్కయ్య రమణి మానంలోకి పూర్తిగా దోపేసి తన నాలుక ఎంతలోతుల్లోకి పోగలదో అతలోతుల్లోకి దిగేసి అక్కయ్య మానంలోనించీ మదనరసాలని జుర్రుకుంటూ తనకి మొదటిసరిగా భావప్రాప్తి కలగడంతో మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అక్కయ్యా.. అంటూ .. రమణి నోటినిండా కమ్మని కామరసాలని నింపేసింది.

రమణికి గూడా సరిగ్గా అప్పుడే భావప్రాప్తి కలగడంతో దీపా.. అంటూ తనుగూడా దీపిక కడుపు నిండేంతగా కామరసాలని కార్చేసి అలసటగా దీపిక పూదిమ్మలో ముఖం అదిమిపెడుతూ వాలిపోయింది.

అలా వాళ్ళిద్దరూ ఓ పదిహేను నిమిషాలు ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళు సేద దేరేక రమణి దీపిక పూరెమ్మలు విడదీసి తన నోటితో దీపిక మదన మందిరంలోకి బలంగా గాలి వూదింది. ఆలా చెయ్యడంవల్ల 13 ఏళ్ళ దీపిక మానం మొత్తంగా విచ్చుకుని ఏ మగాడితోనైనా రతి జరపడానికి అనుగుణంగా ఆమె యోని విచ్చుకున్నాది. అది కామదేవత రంగానికి ఇచ్చిన వరం.  అసలు అందుకోసమే రమణి దీపికతో ఆ విధంగా రతి జరిపింది. ఆ సంగతి అక్కడ వున్నవాళ్ళెవ్వరికీ తెలియదు తెలిసే అవకాశం కూడాలేదు.

ఆ కార్యక్రమం ముగియగానే రమణి నిమ్మదిగా లేచి బట్టలు కట్టుకుంటూ.. తనవైపే కళ్ళార్పకుండా చూస్తున్న రాధిక, పద్మజ, సీతల వైపు చూసి నవ్వుతూ కన్ను కొట్టి ఎలావుంది అని స్పురించేలా కళ్ళు ఎగరేసింది.

అప్పటివరకూ అదోరకమైన కైపులో పడి కొట్టుకుపోతున్న రాధిక, పద్మజ, సీతలు తేరుకుని, అదేమిటే అలా చేసేవు? అని అడిగేప్పటికి, సెక్స్ మొగా ఆడానే చేసుకోవాలని ఎక్కడా రాసిపెట్టిలేదు. ఆడపిల్లలు కూడా చేసుకోవొచ్చు అని నవ్వుతూ చెపుతుంటే వాళ్ళంతా నోట మాట రానట్లుగా రమణిని వింతగా చూడసాగేరు. ఇంతలో దీపిక లేచి బట్టలు కట్టుకున్నాది.

(ఇంకా వుంది ..)

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *