కామదేవత 17

telugu sex stories కామదేవత 17 అప్పుడు రాధిక, పద్మజలు రమణి చెయ్య పట్టుకున్ని నిజం చెప్పు నీకు “మన వాళ్ళందరితోనూ ఆ.. అనుభవం అయ్యింది కదూ?” అని అడిగేప్పటికి రమణి ఒక్క క్షణం సంధిగ్దంలో పడిపోయింది.

రమణి సందిగ్ధాన్ని మరోలా అర్థం చేసుకున్న మా వాళ్ళు, పరవాలేదులే మేమేమీ అనుకోము నిజం చెప్పు. ఈ ఒక్కరోజు ఒక్క సారి ఆ కథలపుస్తకం చదివేప్పటికే మాకు ఏదోలా ఐపోతుంటే కళ్ళముందు అలా మన వాళ్ళు అన్నిరకాలుగా చేసుకుంటుంటే ఎవరుమాత్రం మడికట్టుకు కూర్చోగలరు? చెప్పు అంటుంటే..

ఇదే అవకాశంగా తీసుకుని వీళ్ళకి నిజం చెప్పవలసిన సమయం వొచ్చిందనిపినిచి రమణి అఔను అన్నట్లుగా తల ఆడించేసింది.దానితో మావాళ్ళంతా అదిరిపడుతూ చేస్టలుడిగి అలానే నావైపు చూస్తూ వుండిపోయేరు.

వాళ్ళని దారిలో పెట్టదానికి నిమ్మదిగా రమణి ఒక్కోక్క విషయం విడమర్చి చెప్పడం మొదలెట్టింది.

మరేం చెయ్యమంటారే? ఓపక్క ఇలాంటి పుస్తకాలు చదువుతూ, మరోపక్క మనవాళ్ళు సిగ్గెగ్గులు వొదిలేసి నా కళ్ళముందే విచ్చలవిడిగా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు శౄంగారం నెరుపుతూ రతికేళీ విన్యాసాలలో ఓలలాడిపోతుంటే నిగ్రహించుకోవడం నా వల్ల కాలేదే.

ఓపక్క నేను ఇలా ఐనవాళ్ళతో శౄంగారం చెయ్యడం తప్పేమో అని సంధిఘ్దంలో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా అనుకోకుండా ఒకరోజు నాకోపాతకాలం నాటి పుస్తకం దొరికింది. అందులో కావదేవత వ్రతం అని ఓవ్రతం వుంది. దానిని ఆ పుస్తకంలో చెప్పిన విధంగా ఆచెరిస్తే సిరిసంపదలు వొస్తాయని రాసుంది.

అది తీసుకువెళ్ళి అమ్మకి చూపించేను, అమ్మ దానిని సుశీల ఆంటీకి చూపించింది. అలా అలా విషయం రమణ అంకుల్కి, మా నాన్నకి, సుందరం అంకుల్కి కూడా చేరింది. అది చూసిన రమణ అంకుల్ నవ్వేస్తూ ఆ కామదేవత వ్రతం వాళ్ళు గత పది తరాలుగా ఆచరిస్తున్నారనీ అందువల్లనే వాళ్లకి అన్ని శిరిసంపదలు వొచ్చాయని చెప్పడంతో మనవాళ్ళు గూడా ఆ వ్రతం చెయ్యడానికి నిర్ణయించుకున్నరు.

అని రమణి తను చెపుతున్న విషయాని అందరూ శ్రెద్ధగా వింటున్నరోలేదో అని వాళ్ళ ముఖాలలోకి చూసింది. వాళ్ళు తన మాటల్లో పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయారని నిర్ధారించుకున్నాక మళ్ళీ తను విషయాన్ని ఇంక నాంచకుండా అన్నింటికన్న ముఖ్యమైన విషయానికి వొచ్చేసింది.

ఐతే రమణి అలా చెపుతున్న విషయాన్ని మధ్యలో ఆపడం భరించలేక ఆడపిల్లలంతా వుత్సహంగా ఇంతకీ ఆ కామదేవత వ్రతం ఏమిటే? అది ఎలా చేయ్యలే? అని ఆత్రంగా అడుగుతున్న వాళ్ళకి సమాధానం చెపుతూ..

అబ్బా వుండండే!! అదేగదా చెపుతున్నది.. కానీ ఒక్క మాట.. నేను అంతా చెప్పేక మీరు ఇదేంటి ఇలాంటి వింత పూజలు ఎక్కడైనా వుంటాయా లాంటి ప్రశ్నెలు నన్ను అడగకూడదు. ఎందుకంటే నా విషయంలో ఆ కామదేవత వ్రతం ఫలించింది.

నేను నా కళ్ళతో ఆ కామదేవతని చూసేను. ఆమె నన్ను అనుగ్రహించింది. అందుకు నిదర్శనం ఇదిగో ఇప్పుడు మీ కళ్ళముందు ఇలా ఆడతనంతో మెరిసిపోతున్న నా రూపమే! అనేప్పటికి హ.. అంటూ ఆ గదిలో ఆడపిల్లలంతా ఆశ్చర్యంతో అబ్బురంగా రమణిని చూస్తూ .. మేము అప్పుడే అనుకున్నాం, మన ఇంట్లో ఏదో జరుగుతున్నది .. అందుకే రమణి వొంట్లో అంత మార్పులు ఒక్క పది పదిహేనురోజుల్లో వొచ్చేశాయని.. అని వాళ్ళంతా అంటుంటే..

వాళ్ళ మాటలని అందుకుంటూ రమణి అన్నట్లు మీకు గుర్తుందా? మన ఇంట్లో అదోరకమైన మత్తైన వాసనవొస్తున్నది .. అది పీలుస్తుంటే వొళ్ళంతా తీపులుపెడుతూ కోరికలు రేగుతున్నయని మీరంతా గొడవ చేస్తున్నరుగదా? అది కామదేవత నన్ను కరుణించ్ని నాకు కనిపించినరోజునించే మన ఇంట్లో మొదలయ్యింది అని అనేప్పటికి ..

గదిలో ఆడపిల్లలంతా .. నిజమా.. అని ఆశ్చర్యపోతూ .. ఓహో..  అందుకేనా.. అమ్మా వాళ్ళు నువ్వు బయటకిరాకుండా, నీమీద బయటివాళ్ల కళ్ళు పడకుండా .. అంతలా కాపలా కాస్తున్నరు అని అన్నారు.

వాళ్ళలో ఇంక హుషారు వొచ్చేసి వాళ్ళంతా ..  ఇంతకీ ఈ కామదేవత పూజ అంటే ఎలా చెయ్యలే? నువ్వేమి చేసేవే? అని అడుగుతుంటే, అబ్బా.. మీకు అంతా తొందరే.. అదేగదా చెపుతున్నాను.. కానీ ఒక్క షరతు.

ఓక్కసారి నేను మీకు ఆ కామదేవత వ్రతం సంగతి చెప్పేక మీలో ఎవ్వరూ వేరెవ్వరితోనూ ఈ కామదేవత వ్రతం సంగతి చెప్పకూడదు. కానీ ఒక్కసారి ఈ కామదేవత వ్రతం మొదలెట్టేక ఇంక మానడానికి వీలులేదు. ఒకవేళ మధ్యలోగానీ ఈ వ్రతం మానేస్తే, మనకి కామదేవత ప్రసాదిస్తానన్న ఐశ్వర్యం సంగతి అటుంచి మొత్తంగా మన కుటుంబాలు రెండూ నాశనమైపోతాయి.

అందువల్ల, మీరంతా గూడా ఈ కామదేవత వ్రతాన్ని తప్పక ఆచరించాలి. అది ఎలాగో ఏమిటో నేను చెప్పేక మీరంతా గూడా తప్పక ఈ కామదేవత వ్రతం చేస్తామని మాట ఇస్తేనే నేను మీకు ఆ కామదేవత వ్రతం గురించి చెప్పేది అని రమణి అడ్డం తిరిగేప్పటికి, అక్కడున్న ఆడపిల్లలంతా ముందూ వెనకా ఆలోచించకుండా రమణి చేతిలో చెయ్యేసి మాట ఇచ్చేసారు.

అలా అందరిదగ్గరా మాట తీసుకున్నక ఆఖరుసారిగా వాళ్ళనందరినీ బెదిరిస్తూ.. మళ్ళీ చెపుతున్నాను. మీరంతా మాతో పాటుగా అంటే, మా అమ్మ, నాన్నలతో, సుశీల ఆంటీ, సుందరం అంకుల్తో, రమణ అంకుల్తో పాటుగా ఈ కామదేవత వ్రతం చెయ్యలి. అలా చేస్తేనే మనకి కామ దేవత కరుణించి సిరిసంపదలని ఇచ్చేది. ఆఖరుగా మరొక్కమాట, నేను ఈ సంగతులన్నీ మీకు చెప్పిన సంగతి మనఇంట్లోవాళ్లతో కూడా అనవొద్దు. వాళ్లంతటవాళ్ళుగా ఎప్పుడన్నా మీకు చెప్పాలనిపించినప్పుడు వాళ్ళే చెపుతారు. అంతవరకూ మీకేవిషయం తెలియనట్లుగానే మీరు వుండండి అని రమణి చెపుతూ మరొక్కమారు చెపుతున్నాను నేను చెప్పేది అంతా విన్నక ఇది మేము చెయ్యము అన్నరో మనమంతా నాశనం ఐపోతాము జాగ్రత్త..!!  అంటూ కామదేవత వ్రతం గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టి నిమ్మదిగా కామదేవత వ్రతం చెయ్యడానికి నియమ నిబంధనలు అన్న్నీ ఒక్కటొక్కటిగా వివరించి చెప్పింది.

రమణి చెప్పడం ముగించే టైముకి ఆడపిల్లలంతా ఆశ్చర్యంగా నోరెళ్ళబెట్టుకుని వుండిపోయేరు. రమణి తానిచ్చిన షాక్ నించే తేరుకోవడానికి వాళ్ళకి ఓ ఐదు నిమిషాల టైమిచ్చి ఏంటే అలా కొయ్యబొమ్మల్లా బిగదీసుకుపోయేరు? అని అడిగేప్పటికి వాళ్ళు అప్పుడే ఓ రకమైన మత్తులోనించీ తేరుకుంటున్న వాళ్ళల్లా స్ప్రహలోకి వొస్తూ ..

అఔనే రమణీ ఇదెక్కడి వింత నియమాలే? అన్నా చెల్లీ, అక్కా తమ్ముడూ, తల్లీ కొడుకుల మధ్య, ఆఖరుకి తండ్రీ కూతుళ్ళ మధ్య కూడా సౄంగారమా? ఇదెక్కడి విడ్డూరమే? ఎప్పుడూ ఎక్కడా కనీవినీ ఎరుగని నియమ నిబంధనలు, అది చాలదన్నట్లు ఆఖరుకి మనమీద చెయ్య వేసిన వాళ్ళందరి పక్కల్లోనూ పడుకుని వాళ్ళ సెక్స్ కోరికలని ఎలా తీర్చాలి??!!

ఈలెక్కన ఓ నాలుగేళ్ళు తిరిగేప్పటికి మన కాలనీలో మనలని అనుభవించని మగవాడు అంటూ ఎవ్వరూ మిగలరుగదా? అని వాళ్ళంతా అంటుంటే రమణి అడ్డుపడి, అదేమిటే మనం ఏం చేస్తున్నామో వూళ్ళో వాళ్ళందరికీ దండోరా వేస్తామేమిటే? అయినా మనం  చేసేది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళతోనే గదే? అంటుంటే రమణి మాటలకి ఆడపిల్లలంతా అడ్డు పడుతూవుండగా .. పద్మజ, రాధికలు..

అదికాదే ఒక్కసారి మనమీద ఎవరన్నా చేతులు వేస్తే మనం ఒద్దు, కాదు అనకుండా వాళ్ళకి లోబడిపోతే, వాళ్ళంతా వెళ్ళి వూళ్ళోవాల్లందరికీ దండోరా వెయ్యరటే? ఫలానా వాళ్ళింటో వాళ్ళమీద చెయ్య వేస్తే చాలు వాళ్ళ కుటుంబం లో ఎవ్వరూ వొద్దు కాదనకుండా వొళ్ళిచేస్తారని ఒక్కసారి బయటకి పొక్కిందో, ఇంక మన గటేమి కావాలే? మన పరువూ మన కుటుంబం పరువూ వీధిన పడిపోదూ?

నీకేదో పిచ్చి పుస్తకం దొరకడమేమిటి? దాన్ని మన అమ్మావాళ్ళకి చెప్పడమేమిటి? ముందూ వెనకా ఆలోచించకుండా మన అమ్మా వాళ్ళు కూడా నీకు వత్తసు పలకడమేమిటి? అని రాధిక, పదమజ కలిసి రమణిని ప్రశ్నలతో దులపరించేస్తుంటే..

అదేమిటే, అక్కడికి నేనే ఏదో అఘాయిత్యం చేస్తున్నట్లు నన్ను పట్టుకుని అంటున్నారు?

రమణ అంకుల్ చెప్పలేదూ వాళ్ళు ఎప్పటినించో ఈ కామదేవత వ్రతం ఆచరిస్తున్నారని? వాళ్ళ సంగతి మనకి ఇప్పటివరకూ తెలిసిందా? అలానే మన సంగతి మాత్రం మనం వూళ్ళో వాళ్ళకి దండోరా వేస్తామా ఏమిటి?

మనం చేసే పని గుట్టు చప్పుడు కాకుండా మన ఇంట్లో మన వాళ్ళతో కలిసి చేస్తాం అంతే!!.

నామటుకు నాకైతే ఇప్పటివరకూ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగలేదు. చక్కగా నాన్న చేతా, ఇద్దరు అంకుల్స్ చేతా వీలు చిక్కినప్పుడల్లా తనివితీరా చేయించుకుంటున్నాను.

మీకు కూడా కావాలంటే మాలా మాతో కలిసిపోయి చేయించుకోండి, లేదా మీ ఇస్టం. ఐనా నేను ముందేచెప్పేను ఒక్కసారి ఈ కామదేవత గురిచి చెప్పేక మీరు వొద్దు కాదు అనకూడదని. మీరంతా నాకు మాటగూడా ఇచ్చేరు మాతోపాటే మీరుగూడా కామదేవత వ్రతం చేస్తామని. మాట ఇచ్చేక మాట తప్పితే ఏమౌతుందో ముందే చెప్పేను ఆపైన మీ ఇస్టం అంటూ రమణి వాళ్ళనందరినీ అక్కడ సుందరం అంకుల్ ఇంట్లో వొదిలిపెట్టి (వాళ్ళల్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకునే అవకాశం కల్పించాలని) తను మాత్రం ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది.

రమణి వెళ్ళిపోయాక చాలాసేపు ఆ గదిలో స్తబ్ధత ఆవరించింది. ఎవ్వరూ నోరువిప్పి ఒక్క మాట గూడా మాట్లాడుకోలేదు. ఎవరి ఆలోచనలలో వాళ్ళు మౌనంగా వుండిపోయేరు. తరువాత ఒక్కోక్కళ్ళు ఆఇంట్లో తలో మూలకీ చేరి మౌనంగా వుండిపోయేరు. ఆరోజంతా చాలాసేపు ఆ ఆడపిల్లలంతా మాటా మంతీ లేకుండానే గడిపేరు.

అప్పటికిటే టైం సుమారుగా ఐదున్నర గంటలు అఔతుండడంతో ఎదురింటిలోనించీ కాఫీలకి పిలుపొచ్చింది. రమణి అప్పటికే పెద్దవాళ్ళ చెవిన ఏమి జరిగిందో వూదెయ్యడంతో పెద్దవాళ్ళు మాత్రం ఏమీ జరగనట్లే, ఏమీ ఎరుగనట్లే కబుర్లు చెపుతూ జోకులేసుకుంటూ కాఫీలు ముగించేసేరు.

కానీ ఆడపిల్లలు మాత్రం మామూలుగా మసలలేకపోయేరు. పిల్లల మానసిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న పెద్దవాళ్ళు గూడా వాళ్ళని ఎందుకు అలా వున్నారని మాత్రం అడగలేదు. పిల్లలంతా కాఫీలు తాగేశాక మళ్ళీ సుదరం అంకుల్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు ఒక్క రమణి తప్ప.

అలా సుందరం అంకుల్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళకి అక్కడ ఏమి చెయ్యడానికి పాలుపోక మధ్యన్నం రమణి పంచిపెట్టిన బూతు పుస్తకాలని మళ్ళీ రాత్రి భోజనాలకి పిలుపు వొచ్చేవరకూ మార్చుకుని మార్చుకుని తలా రెండు పుస్తకాలనీ చదవడం పూర్తిచేసేరు.

రాత్రి భోజనాలకి వొచ్చేప్పటికి వాళ్ళలో కోరికలు వరదలై పొంగుతున్నయి. వాళ్ళ తొడల్లో తడికి వాళ్ళ పేంటీలు తడిసిపోయేయి. వాళ్ళ కళ్ళల్లో కొరికలు వొళ్ళు ఇంకేదో బలమైన, బిగువైన తాడింపులకోసం తహ తహలాడిపోతూ అల్లాడిపోతున్నాయి.

ఐనా కానీ ఇతిమిద్దంగా ఫలానాది మాకు కావాలి అని మనసువిప్పి తెగించి చెప్పలేని మానసిక స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఏదో రెండు మెతుకులు గతికి భోజనాలు ఐపోయాయనిపించి లేచిపోయేరు.

ఆసరికే ఆ రాత్రి ఎవరు ఎక్కడ పడుకోవాలో నిర్ణయించేసిన రమణి ఇంటిపెద్దవాళ్లు & co. వాళ్ళ పధకం ప్రకారం రాధిక, పద్మజలు సుశీలా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పడకగదిలో మంచం మీద పడుకోవడానికీ, రాధిక, పద్మజలకి కనిపించేవిధంగా నేలమీద శారద, సుశీల ఆంటీ, సుందరం అంకుల్, రమణ అంకుల్ లు పడుకుని పిల్లలిద్దరికి కనిపించేట్లుగా మిగతా కార్యక్రమం నడిపించేట్లుగా పధకం సిద్దం చేసుకున్నారు.

అలాగే సీత, దీపలు రమణి ఇంట్లో రమణి, వాళ్ళ మంచం మీద పడుకోవడానికి రమణీ, వాళ్ళ నాన్న బ్రహ్మం ఆ పందిరి మంచం పక్కనే నేలమీద పక్కలు పరుచుకుని సీత, దీపలు చూసేట్లుగా పడుకోవడానికి ఏర్పాట్లు జరిగిపోయేయి.

ఒక్క ఏర్పాట్లేగాదు రాత్రి తొమ్మిది, తొమ్మిదిన్నర గంటలయ్యేప్పటికి రమణి ఇంటిపెద్దవాళ్లు & co. నిర్ణయించుకున్నట్లుగానే అంతా పక్కలుమీద కూడా చేరిపోయేరు. రాత్రి తిమ్మిదిన్నర అయ్యేప్పటికి ఇంట్లో మొత్తంగా లైట్లు అన్నీ ఆరిపోయేయి…  ఒక్క బెడ్రూంలో జీరోవాట్ బల్బులు తప్ప.

అక్కడ సుందరం అంకుల్ ఇంట్లో జీరో వాట్ బల్బు వెలుగులో రాధిక, పద్మజలు చూస్తుండగానే రమణ అంకుల్ సుశీల తనబిగికౌగిలిలో బధించేసి ముందుగా ముద్దూలతో మొదలెట్టి  నిమ్మది  నిమ్మదిగా మరో పది నిమిషాలలో ఇద్దరూ నగ్నంగా ఇపోయేరు. సుశీల తొడలు రెండూ విడదీసి రమణ అంకుల్ ని మీదికి లాక్కుంది.

రమణ అంకుల్ నిగిడిన తన మగతనాన్ని గుప్పిట పట్టి సరవరదీస్తూ పిల్లలిద్దరికి కనిపించేలా తన మగతనాన్ని సుశీల లోతుల్లో దిగేసేప్పటికి స్స్స్.. ఆహ్హ్.. అంటూ మత్తుగా ములుగుతూ సుశీల గదిలో పిల్లలున్నారన్న సంగతి గూడా మర్చిపోయి రెచ్చిపోయి రమణ చేత కుతిగా తన  బులపాటాన్ని తీరుచుకున్నది.

మంచం మీదనుండీ ఇందంతా చూస్తున్న రాధిక, పద్మజలు కోరికల భారంతో వీడెక్కిపోతూ కసిగా తమ వొంట్లో ఎక్కడెక్కడో నలిపేసుకోసాగేరు.

ఆ గదిలో మొదటి జంట తమ కోరికల తాపాలని చల్లార్చుకుని కాస్తంత ఆ గదిలో ప్రశాంతత అలుకునేవేళకి అప్పటివరకూ పక్కగదిలోనించీ ఇందుకేసమే ఎదురుచూస్తున్న శారద, సుందరం అంకుల్ గదిలోకి అడుగుపెట్టి ఆ సరికే వొంట్లో తపనల దాహాన్ని తీరుచుకుని నగ్నంగా సేదదేరుతున్న సుశీల, రమణ అంకుల్ పక్క పడుకుని అప్పటికే గత అరగంటసేపుగా ఆ గదిలో ముందు జంట చేసిన సౄంగార విన్యాసాలని చాటుగా చూస్తూ వేడిక్కి పోయి వుండడంతో..

వీళ్ళు ఇంక వుపోధాతం లేకుండానే ఇద్దరూ బలమైన బిగువైన కౌగిలింతలల్లో ఒకళ్ళ నొకళ్ళు నలిపేసుకుంటూ డైరెక్ట్ గా రంగంలోకి దిగిపోయేరు.

మరో రెండు నిమిషాలలోనే శారద వొంటిమీదనించీ సుందరం వొంటిమీదనించీ బట్టలు బై.. బై.. చెప్పేసేయి. అప్పుడే పుట్టిన పాపాయిల్లా నగ్నంగా తెయారైపోయిన శారద తొడలు తెరవడమే ఆలస్యం సుందరం నిగిడిన తన మగతనాన్ని శారద విచ్చుకున్న ఆడతనంలోకి దిగేసి సుమారుగా ఓ నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు ఆ గదిని మత్తైన మూలుగులతో, బరువైన వుచ్వాశ నిశ్వ్యాశలతో, తప తప మని జోరు జోరు తాడింపులతో ఆ గదిని హోరెత్తించేశారు.

ఒక్క అర్ధ గంట పాటు ఆ గదిలో తమకాల మూలుగులు లేకుండా గడిచ్నింది. కానీ మంచం మీది ఓ రెండు ప్రాణాలు మాత్రం నిప్పు కణికల్లా కోరికల భగ బగల్లో కాలిపోతూ అసహనంగా పొర్లసాగేయి.

మరో అర్ధగంట గడికేప్పటికి మగవాళ్ళిద్దరూ ఆడవాళ్ళని మార్చుకుని మళ్ళీ సౄంగార సాగరమధనాన్ని మొదలెట్టేరు. ఈమారు ఈ సౄంగార సాగరమధనం సుమారుగా ఓ గంటపాటు ఎడతెరిపిలేకుండా సాగింది.

దానితో మంచం మీద పడుకుని చూస్తున్న రాధిక, పద్మజలకి అర్థం ఐపోయింది. తమ కుటుంబాలలో పెద్దవాళ్ళు తమని గూడా వాళ్ళతో కలిసిపోమని నోటితో కాకుండా చేతలతో కావాలనే తమని రెచ్చగొడుతున్నారని.

దానితో వాళ్ళిద్దరూ ఇంక అన్ని రకాల సిగ్గు సంకోచాలని వొదిలిపెట్టేసి జీవితంలో ఏదైతే అది జరగనీ కానీ ముందు కోరికలతో అల్లాడిపోతున్న తమ తనువులకి వెచ్చని మగవాడి కొగిలింతల్లో సుఖపెట్టి ఆడదానిగా పుట్టినందుకు మగవాడి బిగువైన మగతనానికి తమ మానాన్ని అర్పించి ఆడతనాన్ని అర్పించడంలో వున్న ఆనందాన్నీ, మాధుర్యాన్ని ఆఖరిక్షణం వరకూ ఆనందించాలని తీర్మానించేసుకున్నరు.

అప్పటికే గత రెండుగంటలుగా ఆ గదిలో జరుగుతున్న సౄంగారసాగర మధనాన్ని చూసి చూసి తనువు మనసు అలసిపోవడంతో అలాగే అలసటగా పద్మజ, రాధికలు నిద్రలోకి జారిపోయేరు.

ఇక్కడ ఈ ఇంట్లో వ్య్వహారం ఇలా సాగుతున్న ఇదే సమయంలో అక్కడ రమణిని తన తండ్రి బ్రహ్మం నిమ్మదిగా ముద్దులతో మొదలెట్టి చిన్నగా కౌగలింతలు దాటి క్రమంగా ఒక్కటొక్కటిగా రమణి వొంటిమీది వలువలు ఒలిచి నగ్నంగా తెయారు చేస్తుంటే, సీత, దీపలు ఆశ్చర్యంతో కళ్ళింతలు చేసుకుని వాళ్ళనే చూస్తూ వుండిపోయేరు.

రమణిని వాళ్ళ నాన్న బ్రహ్మం నగ్నంగా తెయారు చెయ్యగానే రమణి గూడా వాళ్ళ నాన్న వొంటిమీది బట్టలని ఒక్కటొక్కటిగా వొలిచేసి నగ్నంగా తెయారుచేసింది. ఐతే రమణికి గానీ, బ్రహ్మానికి గానీ ఎటువంటి తొందరా లేనందువల్ల రమణి వాళ్ళ నాన్నని వెల్లకిల్లా పడుకోపెట్టి నిగిడిన అతని మగతనాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని సమ్మగా కుడవసాగింది.

సీత, దీపికలు నోరువెళ్ళబెట్టి దాన్ని అశ్చర్యంగా చూడసాగేరు. వాళ్ళిద్దరూ చూస్తున్నరని తెలిసి వాళ్ళు చూడాలనే రమణి మరింత టైం తీసుకుంటూ మరింత నిమ్మదిగా చెయ్యసాగింది. రమణి అలా బ్రహ్మం మగతనాన్ని కుడుస్తుంటే, బ్రహ్మం తన చేతిని రమణి పూరెమ్మల పాయల్లోకి పోనిచ్చి నిమ్మదిగా రమణి పూరెమ్మలు విడదీసి ఆ పాయలో వేళ్ళతో కెలకసాగేడు.

వాళ్ళ నాన్న అలా కెలుకుతుంటే రమణిలో అగ్గి రాజుకుని 69 భంగిమలో తను తన రెండు కాళ్ళని తన తండ్రి ముఖం మీదకి వేసి తన దిమ్మని తండ్రి నోటికి అందించింది. దానితో బ్రహ్మం రెండుచేతులా రమణి పూరెమ్మలు విడదీసి తన ముఖాన్ని రమణి పూరెమ్మల్లో దిగేసి నాలుకతో రమణి ఆడతనంలోనించీ కామరసాలు జుర్రుకోసాగేడు.

ఓపక్క తన తండ్రి నాలుక ఆకురాయిలా తన పూరెమ్మల్లో గోడలని అరగదీస్తూ, మధ్య మధ్యలో ఆ నాలుక బయటకి వొచ్చి తన గొల్లిని బలంగా రుద్దుతూ, అంతలోనే బాగా వుబ్బి వూరి పొంగడంలా పొంగిన తన పూరెమ్మలని నోటిలోకి పీల్చుకుని పళ్ళతో నమిలేస్తుంటే రమణి ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక బలమైన భావప్రాప్తికి లోనయ్యింది.

రమణి అలా భావప్రాప్తికి లోనౌతూ మత్తుగా మూలుగుతూ సుఖపడిపోవడాన్ని చూస్తున్న సీత, దీపలకు సెక్స్ లో ఇంతసుఖం వున్నాదా అని అనిపించసాగింది.

ఇంతలో బ్రహ్మం రమణిని కిందచేసి రమణి నోటిలో నానుతూ ఏనుగు తొండంలా సాగి నిగడదీసుకుపోయిన తన మగతనాన్ని చేత్తో సవరించుకుంటూ, రమణి తొడలని రెండుచేతులా విడదీసి తాను రమణి మీద వాలుతూ నిగిడిన తన మగతనాన్ని రమణి తొడల్లో సర్దుకున్నాడు.

మంచం మీదనించీ సీత, దీపికలు వూపిరిబిగపెట్టి అక్కడ ఆ గదిలో జరుగుతున్న తతంగాన్ని చూస్తున్నారు.

బ్రహ్మం నిగిడిన తన దండాన్ని చేత్తో పట్టుకుని అరవిచ్చుకున్న రమణి పూపాయల సందుల్లో గుచ్చి నిమదిగా తన నడుముని ముందుకు గూటించేడు. వెన్నపూసలా మ్రుదువుగా మెత్తగా పట్టులా వున్న రమణి యోనిలోకి బ్రహ్మం మొగతనం రమణి పూరెమ్మలు మడతలు పడుతూ యోని గోడలు వొరుసుకుంటూ మెత్తగా జారిపోయి దిగ్గున రమణి యోనికుహరాన్ని తాకి ఆగింది బ్రహ్మం మగతనం.

ఆహ్.. మ్మ్.. స్స్.. నాన్నా.. మ్మ్.. చంపేసావు నాన్నా., నా పూకుని చింపేసేవు .. ఆహ్ .. స్వర్గం కనిపిస్తున్నది నాన్నా, అంటూ పలవరిస్తూ రమణి తన తండ్రిని బలంగా వాటేసుకుంది.

బ్రహ్మం రమణిని అల్లుకుపోతూ నిమ్మదిగా నడుం పైకిలేపి మళ్ళీ తన మగతనాన్ని రమణి లోతుల్లోకి లాగిపెట్టి దిగేశాడు. రమణి తన మెత్త ఎగరేస్తూ తన తండ్రి పొడుస్తున్న పోట్లుకి అనుగుణంగా తన వొంటిని సర్దుకోసాగింది.

క్రమంగా బ్రహ్మం నడుంలో వీగం పెరిగింది. రమణి బరువుగా వూపిరితీస్తూ తన తండ్రి మొడ్డతో తనపూకులో పొడుస్తున్న ప్రతీ పోటుకూ మెత్తగా, మత్తుగా మూలగసాగింది.

రమణి యోనిలో పొంగి ప్రవహిస్తున్న రసాలకి సాక్షిగా బ్రహం పొడుస్తున్న ప్రతీ మొడ్డపోటుకీ రమణి యోనిలోనించీ తపక్ .. తపక్.. మని శబ్దమౌతున్నది.

బ్రహ్మం బలంగా నడుం ముందుకు దిగేసినపూడల్లా రమణి.. ఆహ్.. ఆహ్.. మ్మ్.. ఒహ్.. వ్వ్.. వ్వ్.. ఆహ్.. అనే మత్తైన మూలుగులతో ఆ గది హోరెత్తిపోసాగింది.

ఇది చూస్తున్న సీత, దీపికల్లో కోరికలు తారస్థాయికి చేరిపోయి ఇంక ఏమైతే అయ్యింది కానీ ఇటువంటి సుఖాన్ని వొదులుకోవడమంత బుద్దిలేని పని మరోటి వుండదని నిర్ణయించేసుకున్నరు. రేపటిరోజున ఎలా ఐనా సరే రమణితో చెప్పి వాళ్ళు గూడా ఆ సుఖాల్లో భాగం పంచుకోవాలని తీర్మానించుకునేప్పటికి..

రమణి ఆహ్.. ఐపోతొంది నాన్న.. నాకు ఐపోవొస్తున్నది.. అలాగే ఇంకా జోరుగా.. ఆహ్.. ఇంకా జోరుగా.. ఆహ్.. అలాగే గుద్దండి.. మరింత జోరుగా.. ఆహ్.. అహ్హ్.. మ్మ్.. వ్వ్.. వ్వ్.. వ్.. ఆహ్.. మ్మ్.. ఆహ్.. నాకు ఐపోతున్నది.. ఆహ్.. నాకు ఐపోతున్నది.. అంటూ బలమైన భావప్రాప్తి పొందింది.

రమణికి ఐపోవడంతో బ్రహ్మం గూడా తన మగతనాన్ని రమణి యోనిలోతుల్లోకంటా అదిమిపెట్టి చివ్వు చివ్వున రమణి పొత్తికడుపునిండా తన వీర్యాన్ని నింపేసి అలసటగా రమణిమీద వాలిపోయేడు బ్రహ్మం.

అలా వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళు ఓ 15, 20 నిమిషాలపాటు సేద దేరేప్పటికి బ్రహ్మం మగతనం మళ్ళీ గాలిపోసుకున్నది. దానితో బ్రహ్మం రమణిని లేపి మోకాళ్ళమీద వొంగోపెట్టి నిగిడిన తన మగతనాన్ని వెనకనించీ రమణి యోని మడతల్లోకి గూటించి కసిదీరా రమణిని కుక్కని దెంగినట్లు దెంగి తానూ సుఖపడి రమణి ని సుఖపెట్టసాగెడు .

సీత, దీపికలు ఇది చూసి మరింత వేడెక్కిపోయేరు. ఈ భంగిమలో వాళ్ళకి బ్రహ్మం మగతనం రమణి యోని మడతల్లోకి మెత్తగా దిగబడిపోవడం మళ్ళీ రమణి లోనించీ తడి తడిగా మెరుస్తూ బయటకి రావడం చూస్తుంటే వాళ్ళిద్దరిలోనూ కామం ఫెల్లుభకసాగింది.

అలా రమణి, వాళ్ళ నాన్న బ్రహ్మం మరో అర్థగంటపాటు ఒకళ్ళనొకళ్ళు సంత్రుప్తి పరుచుకుంటూ మరో గంటకి అలా నగ్నంగానే నిమ్మదిగా నిద్రలోకి జారిపోయేరు.

ఐతే పక్క మంచమీద సీత, దీపికలు మాత్రం ఆ రాత్రి చాలాసేపు నిద్ర రాక పక్కమీద అసహనంగా పొర్లి పొర్లి ఎప్పటికో నిద్రలోకి జారిపోయేరు.

ప్రొదున్న సుమారు ఏడున్నర, ఎనిమిది గంటలౌతుండగా పెద్దవాళ్ళు ఒక్కొక్కలు నిద్రలు లేచి పళ్ళుతోముకుని కాఫీలకోసం శారద ఇంట్లో చేరసాగేరు. ఓ పక్క కాఫీలు తెయారయ్యే టైముకి పిల్లలు గూడా ఒక్కొక్కళ్ళుగా నిద్రలు లేచి రమణి వాళ్ళ ఇంటి ముందుగదిలో చేరేరు.

శారదా, సుశీలలు ఒక్కొక్కాళ్ళకీ కాఫీలు అందించేరు. ఒక్క రమణికి తప్ప మిగతా ఆడపిల్లలందరికీ రాతంతా సరిగ్గా నిద్దరలేనందువల్లనో మరి వాళ్ళ వొంట్లో రేగుతున్న కోరికల వల్లనో వాళ్ళందరి కళ్ళు ఎర్రగా వున్నయి.

పిల్లలకి కాపీలు అందించే టైముకి రమణ అంకుల్, సుందరం అంకుల్, బ్రహ్మాల కాఫీలు తాగడం ఐపోవడంతో బ్రహ్మం చొరవగా తన పెద్ద కూతురు రాధికని ఇలా రా అమ్మా అంటూ పిలిచి తన వొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని ఏమిటమ్మా నీ కళ్ళు అంత ఎర్రగా వున్నయి? రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోలేదా అని రాధిక వీపు నిమురుతూ అడిగేడు.

రాధిక ఏదో సమాధానం చెపుదామనుకునేంతలో తన పిర్రల మధలో గాలిపోసుకుంటూ గట్టిపడుతున్న తన తండ్రి మగతనం గుచ్చుకోవడంతో ఏమి సమాధానం చెప్పలో తెలియక చేతిలో కాఫీ ని తాగుతూ మౌనం నటించింది.

ఇంతలో దీపిక వొచ్చి తన తండ్రి బ్రహమం వొళ్ళో మరో పక్క కూర్చున్నాది.

ఇది చూసిన పద్మజ, సీతలు వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న సుందరం వొళ్ళో కూర్చున్నారు.

(ఇంకావుంది ..)

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *