కామదేవత 5

telugu sex stories కామదేవత 5 ఈరమణి నేను అనుభవించబోయే 100వ కన్నెపిల్ల. ప్రతీ 100వ కన్నెపిల్లనీ అనుభవించేటప్పుడు మావంశస్థులు ఆకన్నెపిల్లకి ఆమె తల్లికి, అక్కడవున్నవాళ్ళకి మాకుటుంబానికి సంబంధించిన మాఇంటి ఇలవేల్పు ఈ “కామ దేవత” కథ చెప్పి తీరాలి. ఇది మాఆచారం, కామ దేవత మాకు పెట్టిన నియమం. అంటూ అంకుల్ “కామ దేవత” కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టేడు.

ఇది ఒక పది తరాలకి ముందు అంటే సుమారుగా ఓ 500 సంవత్సరాలకి ముందు (అంటే సుమారుగా 14 / 15 వ శతాబ్దంలో అన్న మాట)  మా వంశస్థుడు ఒకాయన చాలా కురూపిగా వుండేవాడు. ఆ కురూపానికి తోడు నిచ్చెదరిద్రం. దానికితోడుగా తన 14 వ ఏటనే తండ్రి కూడా మరణించేడు. ఎలాగో తల్లి సాయంతో తన 26 ఏటవరకు సంసారాన్ని ఈదుకుంటూ వొచ్చేడు. 

పెరుగుతున్న వయసుతో పాటు అతని వికౄతరూపంగూడా పెరుగుతూవొచ్చింది. దానితో వూరిలో ఎవ్వరూ అతనికి కానీ అతని కుటుంబీకులకి గానీ పని ఇవ్వడం మానేశారు. అప్పటికి అతని వయసు 26 ఏళ్ళు. అతనిమీద తల్లి కాకుండా 5గురు అప్పచెల్లెళ్ళు. తల్లి (41) తరువాత వరసగా 24, 22, 20, 18 & 16 ఏళ్ళ చెల్లెళ్ళు ఆధారపడివున్నరు. ఇంక ఆ దరిద్రాన్ని భరించలేక ఒకరోజు అతను ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వూరికి దూరంగా కొండల మధ్యలో వున్న నదిలో దూకేశాడు.

ఐతే ఆ కొండల మధ్య ఓ ముని గత 40 సంవత్సరాలుగా తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడతని వయస్సు ఓ 70 ఏళ్ళు వుంటుంది. అతను ఆ టైములో నదిలో సూర్యునికి తర్పణాలు ఇస్తూ సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నాడు. 

కొండమీదనుండీ దుబ్బున నీళ్ళలో పడ్డ మానవాకారాన్ని చూసి అతను గబుక్కున వెళ్ళి మా వన్శస్థుడిని రక్షించేడు. అలా రక్షించేక ఎందుకు నాయనా ప్రాణాలు తిసుకునేటంత సాహసం చేసావు అని అడిగేడుదానితో ఏడుస్తూ ఆతను తన గోడు వెళ్ళబోసుకున్నాడు.

ఒక్కక్షణం ధీర్గంగా ఆలోచించిన ఆ ముని, ఏదో వొక నిశ్చయానికి వొచ్చిన వాడిలా తల విదిలించి, చూడు నాయనా, నాదగ్గర నీ విక్రుతరూపాన్ని పోగోట్టే మందుగానీ, మంత్రంగానీ లేవు. కానీ నేను వయస్సులో వుండేటప్పుడు నా శారీరక వాంచేలు తీర్చుకోవడానికని మా తాతగారి తాళపత్ర గ్రంధాలనుండీ “కామ దేవత” మంత్రాన్ని దొంగిలించి ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఇక్కడికి వొచ్చి తపస్సు చేసి ఆ మంత్రన్ని, ఆ మంత్రాధి దేవతని వశం చేసుకున్నాను. కానీ ఆ మంత్రం నా వశం అయేప్పటికి నాకు 60 ఏళ్ళు వొచ్చేశాయి. 

ఇప్పటికైనా నేను ఆ మంత్ర సిద్ధి మహిమవల్ల ఆ దేవతని వశం చేసుకుని పోయిన నా యవ్వనాన్ని తెరిగి పొందగలను. కానీ కుర్రతనంతో తెలియక మొదలుపెట్టిన సాధన, క్రమంగా ఒక్కక్క మెట్టూ ఎక్కుతూ ఉంటేనేకానీ తెలియరాలేదు అందులోని సాధక బాధకాలు, ఆ మంత్ర సిద్ధిలోని ఇబ్బందులు. పొనీ మధ్యలో సాధన ఆపేద్దామంటే పాణగండం. మరి సాధనపూర్తి చెయ్యక తప్పింది కాదు.

తీరా మంత్రం సిద్ధించేక మంత్ర ఫలాన్ని పొందాలంటే ఆచరణకు సాధ్యం కాని నియమాలు. ఆ దేవత ని సంత్రుప్తి పరచాలంటే ఆ దేవత ఎదురుగా రక్తసంబందీకులతో రతి సలిపాలి. ఆ దేవతని త్రుప్తి పరచటానికి నా తల్లినీ, నా అప్పచేల్లెళ్ళనీ ఆ దేవతకి కానుకగా సమర్పించాలి. ఆ మంత్రం సిద్ధించే సమయానికి నా తల్లి కానీ నా అప్పచెల్లెళ్ళు గానీ ఎవ్వరూ లేరు. అందుకే ఇన్నాళ్ళుగా కష్టపడి సాధినిచిన మంత్రాన్ని నీకు ధారపోద్దమని అనుకుంటున్నాను. బాగా అలోచించుకో. ఇది ఒకనాటితో ముగిసేపోయే పనిగాదు. నీ తరువాతి తరాల వాళ్ళుగూడా, తమ తమ రక్తసంభంధీకులతో రతిక్రీడలు,  కామ కలాపాలు నిరంతరం సాగిస్తూనేవుండాలి.

ఎప్పుడైతే, మీ ఇంట ఈ ఆచారం ఆగిపోతుందో ఆనాటితో మొత్తం మీ సిరిసంపదలు అన్నీ అంతరించిపోయి మీ వన్శం మొత్తం నిర్వంశమైపోతుంది.  నాకు ఈవిషయాలన్నీ మంత్ర సిద్ధి పొందినతరువాతగానీ తెలిసిరాలేదు. ఆ విధంగా నేను వొక వ్యర్థుడిని. ఓ పిచ్చి మంత్రన్ని పట్టుకుని 30 ఏళ్ళ వయస్సుని ఈ అడివిపాలు చేసుకున్నాను.  కనీసం నాకు పనికిరాని విద్య నీకు ఎమైనా వుపయోగపడితే అదేనాకు పదివేలుఅంటూ అతను తన మనసులోని మాటని మా వంశస్థుడిముందు వెల్లడించేడు.

నువ్వు ఇంటికి వేళ్ళి నీ తల్లితోనూ, నీ అప్పచెల్లెళ్ళతోను విషయాలాన్నీ కూలంకుషంగా చెర్చించి, వాళ్ళకి అందరికీ సమ్మతమైతే మళ్ళీ నా దగ్గరకు రా. నీకు ఆ మంత్రోపదేశం చేసి, నేను సిద్ది పొందిన ఆ మంత్రన్ని నీకు ధారపోస్తాను. ఇంకా ఈ మంత్రాన్ని పొందాలంటే చాలా నియమాలు వున్నాయి. చెబుతాను శ్రద్దగా విను. 

“నువ్వు నీ తల్లితోనూ, నీ అప్పచేల్లేళ్ళతోనే గాక, నీ జీవితంతం కన్నెపిల్లలతో రమిస్తూనే వుండాలి. కన్నెపిల్లలతో రమించడం బలవంతంగా చెయ్యరాదు. ముందుగా ఆ కన్నెపిల్లల తల్లితో రమించాలి. ఆతరువాత ఆ కన్నెపిల్ల తల్లి అనుమతితో తల్లి చూస్తూ వుండగా కూతురితో రమించాలి. నీ జీవితకాలంలో కనీసం 100 కన్నేపిల్లలతో రమించాలి. ఆ తరువాత నువ్వు నీ తల్లిద్వరాగానీ, నీ అప్పచెల్లెళ్ళా ద్వరాగానీ కనీసం ఒక్క సంతాన్నానైనా కనాలి. ఆ సంతాననికి ఈ కామ దేవత వ్రత విధాన్నాన్ని ఇచ్చి అతనిద్వరా మీ తరువాతి తరాలకి ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని ఆచారంగా సంక్రమింపచేయాలి. ఆఖరుగా నువ్వు రమించిన కన్నెపిల్లల బాగోగుల పూర్తి భాధ్యత నీదే అఔతుంది. ఆ కన్నెపిల్ల పెళ్ళై జీవితంలో కుదురుగా స్థిరపడేవరకు నువ్వు ఆ కన్నెపిల్లల భాధ్యత వహించాలి”. 

“ఆచెరణలో పై విషయాలఓ ఎక్కడ తెడాలోచ్చినా, మీకు ఈ కామ దేవత ద్వారా సంక్రమించిన మొత్తం శిరిసంపదలన్నీ హరించిపోగా, మళ్ళీ మీ వన్శం మొత్తం గర్భ దరిద్రాన్ని అనుభవించి రోగాల పాలై నశించిపోతారు. ఐతే ఇందులో వొక వెలుసుబాటు లేకపోలేదు. కామ దేవత దయవల్ల నువ్వు కోరుకున్న కుటుంబీకులు నీకు కావలసిన విధంగా సహకరిస్తారు”అని ముని ఆ కామ దేవత వ్రతం, నియమాలు చెప్పడం ముగించాడు. 

మా వంశస్థుడు క్రొద్దిసేపు ధీర్గంగా అలోచించి తాను ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని స్వీకరించడానికి వొప్పుకుని ఆ ముని దగ్గర అనుమతి తీసుకుని తన తల్లిని, అప్పచెల్లెళ్ళని ఒప్పించి తీసుకువొస్తానని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు.

అతను ఇంటికి వెళుతూనే తల్లినీ, అప్పచెల్లెళ్ళనీ పిలిచి తన ఆత్మహత్య ప్రయత్నం మొదలుకుని ముని తనకి “కామ దేవత వ్రతం” ఇస్తాననడం వరకూ వివరంగా వివరించాడు.ముందుగా తల్లికానీ, అప్పచెల్లెళ్ళుగానీ ఒప్పుకోలేదు. కానీ మా వన్శస్థుడు వొకే విషయాన్ని గట్టిగా నొక్కి చెప్పేడు.

“మనకి ఈ ఊరేకాదు ఏ ఊరువెళ్ళినా పనిదొరకక ఆకలితో చచ్చిపోవాలి. పొనీ మీకు పెళ్ళిళ్ళు చేసేసి పంపించేస్తే మీరైనాసుఖంగా వుంటారనుకుంటే ఆ దారీలేదు. మనదగ్గర అంతపాటి డబ్బేవుంటే దానితో ఏదైనా వ్యపారం చేసి వుండి వుండేవాళ్ళం. అందువల్ల మనకి రెండే రెండు మార్గాలు వున్నాయి. ఒకటి నీతి నియమాలు అంటూ ఇలా ఆకలిదప్పులతో మలమలా మాడి చచ్చిపోవడం. లేదా కూడూగుడ్డాపెట్టని ఈ నీతినియమాలని వొదిలిపెట్టి ఆ ముని ఇచ్చే మంత్రాన్ని, “కామ దేవత వ్రతాన్ని” తీసుకుని అటునుండీ అటే వెరే ఊరు వెళ్ళిపోయి క్రొత్తజీవితం మొదలుపెట్టడం” అంటూ ముగించేడు.

ఆ రాత్రంతా ఆ ఇంటిలో ఎవ్వరూ నిద్రపోలేదు. ఆఖరికి మా వన్శస్థుడితల్లి ఓ నిర్ణయానికొచ్చి తనమాటగా ఆ మర్నాడు వేకువజామునే మునిదగ్గరకు సకుటుంబముగా వెళ్ళుతున్నామని ప్రకటించింది. అదివిన్న అతను, అంతని అప్పచెల్లెళ్ళు ఒక్కనిమిషం ఆశ్చర్యపోయారు. అది చూసిన ఆవిడ ఒకే మాట చెప్పింది. 

నాకు నా పిల్లలు సుఖంగా 100 ఏళ్ళు బ్రతకడంకావాలి. ఈ సంఘానిదేముంది. ఎవరిదగ్గర డబువుంటే వాళ్ళకి సలాం చేస్తుంది. దైవ నిర్ణయం గనుక అలా వుండి వుండకపొతే ఆ ముని మన వాడికి కనిపించేవాడే గాదు. ఈరోజు ఈవిధంగా ఆ “కామ దేవత” మన ఇంటికి రావాలని రాసివుంది. అందుకే ఇటువంటి ప్రస్థావన మన ఇంట వొచ్చింది. ఇంక ఈ విషయాన్ని ఈ ఇంటిలో మరెవరూ తర్కించడానికి వీల్లేదు. అని పిల్లలని ఆ రాత్రికి నిద్రపొమ్మని మర్నాడు వేకువనే నిద్రలేవాలని చెప్పింది”.  ఆవిధంగా “కామ దేవత వ్రతాన్ని” మా ఇంటికి తీసుకురావడానికి నిర్ణయం జరిగిపోయింది. 

ఆ మర్నాడు వేకువ జామునేలేచి అతను తన తల్లీ, చెల్లెళ్ళని వెంటపెట్టుకుని ఆ ముని దగ్గరకువెళ్ళేడు. అప్పుడు ఆ ముని వాళ్ళందరిని అక్కడ వున్న కొలనులో స్త్నానంచేసి రమ్మని, ఆ తడిబట్టలతో ఆ కొండ గుహలో వున్న “కామ దేవత” ఆలయంలోకి తీసుకుపోయాడు. 

ఆలయంలోకి వెళ్ళేక ఆ ముని ఆడవాళ్ళంతా తన ఇంటి మొగవానితో రతి క్రీడలు సలపడానికి మస్పూర్తిగా ఒప్పుకునే వొచ్చేరా అని అడిగేడు. 

వాళ్ళు అఔను అనిచెప్పాక “ఒకవేళ మీకు మనసులో ఏమూల ఇష్టంలేక పోయినా ఈ వ్రత ఫలితం దక్కదు, కాబట్టి ముందుగానే చెబుతున్నాను. మీలో ఏ ఒక్కరికి ఇష్టంలేకపోయినా ఇప్పుడే వెళ్ళిపోండి. లేదా ఈ వ్రతఫలితం వక్రించి మనమందరం చచ్చిపోతాము జాగ్రత్త అని హెచ్చరించి అప్పుడు అతను వ్రతం గురుంచి మా వన్శస్థునికి చెప్పడం ప్రరంభించేడు“.

ముందుగా మా వన్శస్థునికి మంత్రోపదేశంచేసి ఆ మంత్రాన్ని అక్కడనుండీ కదలకుండా ఒక లక్ష జపం చెయ్యమన్నాడు. ఆ లక్ష జపం పూర్తి కావడానికి ఆతనికి సుమారుగా ఓ 2 రోజులు పట్టింది.

***   ***   ***

అక్కడికి రమణ అంకుల్ ఆ కథ చెప్పడం ఆపేడు. కథ ఆపి నన్ను తన వొళ్ళో కూర్చోమని చెప్పి, మా అమ్మనీ, సుశీల ఆంటీ ని బట్టలు విప్పుకుని నగ్నంగా తన ఎదురుగా మంచం మీద కూర్చోమని చెప్పేడు.

మళ్ళీ అందరం రమణ అంకుల్ చెప్పిన విధంగా మంచం మీద సర్దుకోగానే, అంకుల్ కథ చెప్పడం మొదలు పెట్టేడు.

ఆ లక్ష జపం పూర్తి కాగానే “కామ దేవతకి” తొలి నివేదనగా ముందుగా మా వన్శస్థుడిని కామ దేవత ఎదురుగా తన చెల్లెళ్ళు అందరూ చూస్తూ వుండగా నగ్నంగా తన తల్లితో సంభోగించమని చెప్పేడు. 

తన భర్త పోయినప్పటినుండీ పురుష స్పర్శ ఎరుగని ఆమె గత రెండురోజులుగా ఎదో ఒక క్షణంలో తనకొడుకు తనని సంభోగించి తనని త్రుప్తి పరుస్తాడని ఎదురు చూస్తూ వేడేక్కిపోతున్న ఆమెలోని ఆడతనం ఆముని మాటలు విని ఆనందంగా గంతులువేసింది. 

వెంటనే తను కట్టుకున్న చీర విప్పి పక్కగా పరిచి, తన బట్టలు విప్పుకుని నగ్నంగా వెళ్ళి కామ దేవత ఎదురుగా పడుకుని తొడలు విడదీసి రెండుచేతులూ చాచి కొడుకుని రమ్మని పిలిచింది. 

మా వంశస్థుడు తన తల్లితో సంభోగించడానికి వెళుతుంటే ఆ ముని ఓ 3 గ్లాసుల మూలికారసాన్ని అతనిచేత తాగించి అప్పుడు తన తల్లి దగ్గరకు పంపించేడు. 

అతనుకూడా నగ్నంగా తెయారై తన తల్లిపై పడుకుని, ఆమెని బలంగా కౌగలించుకుంటూ, నిగిడిన తన మొగతనాన్ని అప్పటికే కోరికల తలపులతో తడిసిపోతున్న తన తల్లి పూకులో సంధించి, ఆమెని ఎడతరిపిలేకుండా ఊపిరిగూడా తీసుకోకుండా 15 నిమిషలసేపు సంభోగించేడు. 

అప్పటికి అతనితల్లికి తొలి భావప్రాప్తుల దశదాటి, వరుసగా భావప్రాప్తులు పొందుతున్నది. ఆమెపూకులోనుండీ మదనరసాలు వెల్లువలా పొంగుతున్నాయి. 

ఓప్రక్క అతనితల్లి తన కొడుకుతో సంభోగ సుఖాన్ని తనివితీరా పొందుతూవుంటే, మరొప్రక్క జీవితంలో మొదటిసారిగా స్త్రీపురుషుల సంభోగాన్ని ప్రత్యక్షంగా తమ కళ్ళముందు, అదీ తమ సొంత అన్న, తన తల్లితో అంత విచ్చలవిడిగా సంభోగించడం చూస్తూ, ఆ 5గురు అప్పచెల్లెళ్ళూ పరిశరాలు మర్చిపోయి, ఊపిరిబిగపెట్టి తమకు అలాంటి సుఖం పొందే అవకాశం ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూడసాగేరు.

నిగిడిన తమ అన్న మొగతనం రసాలూరి చిత్తడిగా మారిన తమ తల్లి పూకులో మెత్తగా అడుగంటా దిగబడిపోతూ, మళ్ళీ బయటకు వొచ్చినప్పుడు తల్లి పూకురసాలతో తడిసి నిగనిగా మెరిసిపోతూ, జోరుజోరుగా వాళ్ళ తల్లి పూకు లోతుల అంతు చూస్తూవుంటే ఇక్కడ ఈ అప్పచెల్లెళ్ళ పూకులలో రసాలూరడం మొదలైంది.

ఇలా వీళ్ళందరూ ఎవరి ఆనందంలో వాళ్ళుడగా, ఆ ముని వొచ్చి అప్పచెల్లెళ్లందరినీ బట్టలు విప్పుకుని నగ్నంగా తయారవ్వమని ఆదేశించేడు. వాళ్ళు గుడ్డలు విప్పుకుని నగ్నంగా తెయారయ్యేప్పటికి ఆ ముని ఓ బంగారు పళ్ళాన్ని తెచ్చి, ముందుగా వాళ్ళ తల్లిపూకులో నుండీ పొంగుతున్న మదనరసాలని పళ్ళెంలోకి తేశాడు. తరువాత అప్పచెల్లెళ్ళ పూకులలోనుండీ పొంగుతున్న తడిని ఆ పళ్ళెంలోకి తీయ్యడం మొదలుపెట్టేడు. 

మరో 15 నిమిషాల వుదౄతమైన దెంగుడుతో వాళ్ళతల్లి, పరవశాల మత్తులో సొమ్మసిల్లిపోయింది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళతల్లి సొమ్మసిల్లిపోయిందో, ఆముని, పెద్దచెల్లిని వెళ్ళి తన అన్న పక్కలో పడుకోమన్నాడు. మూలికారసాల బలంతో అతను తన పెద్దచెల్లితో సంభోగించడం మొదలుపెట్టాడు. 

మరో 30 నిమిషాలు తన అన్న క్రింద నలిగిన ఆమె, అతని దెంగుడి వేగాన్ని, తాను పొందుతున్న సుఖాల భారాన్ని భరించలేక ఆమెగూడా సొమ్మసిల్లిపోయింది. అలా వొకరితరువాత వొకరుగా 5గురు అప్పచెల్లెళ్ళని దెంగి అతను గూడా అలసటగా వాలిపోయాడు. 

ఓప్రక్క అతను సంభోగ క్రియలో తలమునకలుగా వుంటే, మరోప్రక్క ఆ ముని, వాళ్ళ పూకులలోనుడీ పొంగుతున్న మదన రసాలని బంగారు పళ్ళెంలోకి తియ్యడంలో తలమునకలుగా వున్నాడు.

అతను ఎప్పుడైతే ఆఖరి చెల్లితో సంభోగించడం ముగించి క్రిందకి వాలిపోయాడో మరుక్షణంలో ఆ ముని అతన్నిలేవదీసి అతనిచేత మరో 2 గ్లాసుల మూలికారసాన్ని తాగించేడు. అప్పటికి రాత్రి బాగ ప్రొద్దుపోవడంతో అతన్ని పడుకోమని చెప్పి తాను మాత్రం కామ దేవత ఎదురుగా యజ్ఞం చెయ్యడం ప్రరంభించేడు. 

మరునాడు అందరం నిద్రలేచెప్పటికి ఆ ముని యజ్ఞం పూర్తిచేసి, ఆ అగ్ని నుండీ తీసిన బూడిదనీ, మా అందరిలోనుండీ తీసిన కామరసాలని, మంచిగంధాన్ని కలిపి వొకవిధమైన లేపనాన్ని తెయారుచేశాడు. మా వంశస్థుడిని స్త్నాన్నం చెసి రమ్మని, అతని స్త్నానం కాగానే అతని వొంటినిండా ఆలేపనాన్ని పూతగా పూసి, అతనికి మరో మంత్రాన్ని చెప్పి దానిని కదలకుండా ఓ 2 లక్షల సార్లు జపించమని చెప్పేడు.

ఈసారి ఆ మంత్ర జపం 3 రోజులలో పూర్తి ఐపోయింది. అతని మంత్రజపం పూర్తి ఐపోయేప్పటికి కామ దేవత లోనుండీ ఓ ఐదు మొగ రూపాలు బయటకి వొచ్చి తమను తౄప్తి పరచమని అడిగాయి. వారికి తన ఐదుగురు చెల్లెళ్ళతో రమించి సుఖించమని చెప్పేడు. వాళ్ళు ఆ రాత్రి అంతా, తన తల్లినీ, ఐదుగురు చెల్లేళ్లనీ  తనివితీరా అనుభవించి తెల్లవారుతూ వుండగా అదౄశ్యమైపోయారు.

అప్పుడు ఆ ముని మా వంశస్థుడికి మరో మంత్రం వుపదేశించి ఇది ఆఖరుదీ, మరియు చివరి మంత్రం. దీనిని నువ్వు కామ దేవత ప్రత్యక్షమయ్యే వరకూ జపిస్తూనే వుండాలి. ఆమె ఎప్పుడు ప్రత్క్షమైనా, వెంఠనే సంభోగాన్ని కోరుతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఆమెని ఐదు రూపాలలో విడిపోమ్మనీ, ఆ ఐదు రూపాలూ తాను చెప్పేవరకూ అలాగే వుండలనీ, అలా ఐతేనే తనతో సంభోగిస్తానని చెప్పు. 

ఆమె ఐదు రూపాలుగా విడిపోగానే, నువ్వు ఆమెని సంభోగించడం మొదలుపెట్టు. ఆమెకి తొలిసారిగా నీద్వరా భావప్రాప్తి కలగగానే, మొన్నవొచ్చిన ఆమె ఐదుగురు తమ్ముళ్ళూ మాళ్ళీ వొస్తారు. వాళ్ళని సుఖపెట్టమని అడుగుతారు. ఈసారి నువ్వు వాళ్ళకి కామ దేవతలో నుంచీ పుట్టిన ఆమె రూపాలని సంభోగించమని చెప్పు. ఎందుకంటే కామ దేవతకి తన తమ్ముళ్ళంటే విపరీతమైన కామం. నువ్వుగానీ అలా చేశావంటే ఇంక కామ దేవత ఎల్లకాలం నీ ఇంట కొలువుండిపోతుంది. అని ముని చెప్పడం ముగించేడు.

ముని అలా చెప్పడం ముగించగానే మా వన్శస్థుడు తన జపం ప్రరంభించేడు. అలా ఆ జపం 7 రోజులు సాగింది. 8వరోజు రాత్రి సుమారుగా 12:00 గంటలప్పుడు, అత్యంత మనోహరంగా, మూడులోకాలనీ సన్మోహ పరిచేంత ముగ్ధ మనోహరంగా వొచ్చి, మా వన్శస్థుడిని ఓ మానవా నీ దీక్షకి మెచ్చాను. నన్ను సంభోగించి సంత్రుప్తి పరుచు అని అడిగింది.  

ఆమె అద్భుతమైన రూపలావణ్యాలకు మోహితుడైనతను, ముని చెప్పనదంతా మర్చిపోయి, కామ దేవత పొందు అందుకోబోతుడగా, తన 30 ఏళ్ళ తపస్సు, ఇన్నాళ్ళుగా మా వన్శస్తుడితో పడిన శ్రమ బుగ్గిపాలైపోతయన్న భయంతో, ఆ ముని, వొక్క వుడుటన తన చేతిలో వున్న దండంతో మా వన్శస్థుడిని వొక్క పోటు పొడిచి, తన కమండలంలో వున్న మంత్రజలాన్ని అతనిమీద జల్లేడు

దానితో కామ దేవత రౌద్రాకారాన్ని దాల్చి, మునికేసి తిరిగి, మూర్ఖుడా, కొన్ని వేల ఏళ్ళుగా దేవలోకంలో వున్న నన్ను 30 ఏళ్ళు ఆవాహన చేసి, ఈ భూలోకానికి తీసుకువొచ్చావు. ఫలితాన్ని అనుభవించవలసిన నువ్వు, అంతటి తపోఫలాన్ని వెరే ఎవరో తుచ్చమానవుడికి ధారపోశావు. ఇప్పుడు నేను ఈ మానవుడిబారిపడకుండా తప్పించుకునే సమయంలో అడ్డుపడి, నన్ను ఈ మానవుడికి శాశ్వుతాంగా బంధీని చేశావు

ఈ నీఫాఫాలకి పరిహారం చెల్లించవలసిందే అని కామదేవత ఆ మునిని తీక్షణంగా చూసేప్పటికి ఆముని భగ్గున మండి బూడిదైపోయాడుకానీ చిత్రంగా ఆ మునిలోని ప్రణజ్యోతి వొచ్చి మా వన్శస్థునిలో కలిసిపోయింది.  

ఇటువంటి సంఘటనని ఊహించని కామ దేవత చిత్తరువులా నిలబడిపోయింది. ఆ ముని ప్రాణజోతి మా వన్శస్థునిలో కలిసిపోవడంతొనే మరో అద్భుతం జరిగింది. మా వన్శస్థుడి కురూపం పోయి అతిలోక సుందర రూపం కలిగిన నవ యవ్వనవంతునిగా మారిపోయాడు.  అప్పుడు మా వన్శస్థుడు నవ్వుతూ, ఇప్పుడు నేను నిన్ను ఆజ్ఞాపిస్తున్నను. 

“నువ్వు ఐదు రూపాలుగా విడిపోయి నేను చెప్పేవరకూ అలాగే నీ రూపాలని నిలిపివుంచు“, అని చెప్పేడు. 

ఇంక కామ దేవతకు మరేమీ చెయ్యడానికి దారిలేక మా వన్శస్థుడి ఆజ్ఞకి కట్టుబడి, తాను ఐదు రూపాలుగావిడిపోయి మా వన్శస్థుడితో సంభోగానికి సిద్దపడింది. ముందుగా ముని చెప్పినట్లుగానే ఆమెకి తొలిసారిగా భావప్రాప్తి కలగగానే ఆమె ఐదుగురు తమ్ముళ్ళూ ఆమె నుండీ బయటకు వొచ్చి తమని సుఖపెట్టమని అడిగేరు. దానికి మా వన్శస్థుడు తన అక్క రూపాలతో రమించి సుఖపడమని బదులు ఇవ్వగానే, వాళ్ళు వెళ్ళి కామ దేవత రూపాలతో రతి సలపడం మొదలుపెట్టేరు.

ఆవిదంగా ఐదు రోజులపాటు, కామదేవత, తన తమ్ముళ్ళతో, మా వన్శస్థుడితో, అతని తల్లితో, అతని అప్పచెల్లెళ్ళతో రకరకాలుగా సంభోగించి ఆమె కామతౄష్ణతీరేక, మా వన్శస్థుడితో వుండిపోతానని, కానీ ఆ ముని చెప్పినట్లుగా మా ఇంట రక్త సంబంధీకుల మధ్య కామ కెళీవిలాపాలు జరుగుతూనే వుండలని, కన్నపిల్లలతో, వారి తల్లులతో రాసక్రీడలు జరుగుతూనే వుండాలని చెబుతూ, ప్రతీ 100 వ కన్నె పిల్లనీ నువ్వుగనీ, నీ వన్శస్థులుగానీ సంభోగించినప్పుడల్ల నేను వొచ్చిమళ్ళీ వాళ్ల ప్రక్కన పడుకుని, ఆ 100వ కన్నెపిల్లకి నా శక్తులలో కొన్నిటిని ఆమెకి ధారపోస్తానని చెప్పి అదౄశ్యమైపోయింది.

అప్పుడు మా వన్శస్థుడు, తన తల్లితో, ఐదుగురు అప్ప చెల్లెళ్ళతో తాను వుండె గ్రామానికి అతిదూరంగా వేరొక నగరానికిపోయి, అక్కడ తన తల్లినీ, తన ఐదుగురు అప్పచెల్లెళ్ళని తానే పెళ్ళాడి వాళ్ళ ద్వరా పిల్లలని కని మా వన్శాన్ని వౄద్దిచేశాడు. కామ దేవత చెప్పిన విధంగానే అనతి కాలంలోనే, ఆ ఊరిలోకెల్ల అతి ధనవంతులలో వొకడుగా వెలుగొందేడు. 

ఐతే ఇది జరిగిన మరో 4 తరాల తరువాత మా వన్శంలో వొకతను ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని మానేయాలని ప్రయత్నిచి, గర్భ దరిద్రంలోకి జారిపోయి ఆ దరిద్రాన్ని తట్టుకోలేక కుటుంబ వ్యక్తులంతా ఎదురుతిరగడంతో మళ్ళీ ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని మొదలుపెట్టేడు.

అంటూ రమణ అంకుల్ తన వన్శ చరిత్రని చెప్పడం ముగించేడు. 

ఈ కథ చెపుతున్నతసేపూ రమణ అంకుల్ చేతులు రమణి వొళ్ళతా తార్లాడుతూ వుండడంతో రమణి పూకులొనూ, రమణీ వాళ్ళ అమ్మ శారద పూకులోనూ, ప్రక్కనే వున్న సుశీల పూకులోనూ రసాలు పొంగిప్రవహిస్తున్నయి. రమణ అంకుల్ వాళ్ళ పూకులోపొంగుతున్న రసాలని ఓ బంగారు పళ్ళెంలోకి తీసి దానికి గంధం జోడించి, తాను బొట్టుగా పెట్టుకుని, మిగతావాళ్ళకి ఆ గంధంతో బొట్టు పెట్టి రమణికి సోభనం జరిపే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టేడు.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *